Nieruchomość położona przy ul. Telimeny

Nieruchomość składająca się z działek:

  • nr 6630/42 o pow. 731 m2
  • nr 6630/59 o pow. 110 m2

Przeznaczenie: MNU1 - tereny przeznaczone na realizację i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych; dopuszcza się realizację i utrzymanie usług związanych z obsługą motoryzacji; zakazuje się lokalizowania hoteli

Zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży