Dzisiaj jest: 26 Kwietnia 2018   |   Imieniny obchodzą: Maria, Marcelina, Marzena

Sesja Rady Miasta Łuków

Listy Burmistrza Łukowa Dariusza Szustka do Mieszkańców

Listy Burmistrza Łukowa Dariusza Szustka do Mieszkańców

Geoportal - System Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego

Organizacje pożytku publicznego

 

Pogoda

   

Ogłoszenie

Ogłoszenie o złożeniu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016 poz. 1817) oferty na realizację zadania publicznego pt. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Gimnazjum Nr 3 w Łukowie

Burmistrz Miasta Łuków informuje, że w dniu 7 lutego 2017 r. do Urzędu Miasta Łuków wpłynęła oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”, 21-400 Łuków, ul. Konarskiego 3. Na realizację zadania publicznego w zakresie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pt: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Gimnazjum Nr 3 w Łukowie”.

Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanej dalej ustawą, uznając celowość realizacji zadania publicznego Burmistrz Miasta Łuków zamierza zlecić Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Trójka”, z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację w/w zadania.

Oferta złożona przez oferenta spełnia warunki określone w art. 19a ustawy.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy zamieszczam złożoną ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta (www.lukow.pl) oraz siedzibie Urzędu Miasta Łuków (tablica ogłoszeń).

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia niniejszej oferty, każdemu przysługuje prawo zgłaszania uwag dotyczących tej oferty na załączniku pn. formularz zgłaszania uwag, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Uwagi należy składać w formie pisemnej w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17, pokój nr 20 (parter), osobiście lub listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lutego 2017 r. do godz. 15.30 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu formularza do Urzędu Miasta Łuków).

Po upływie wskazanego terminu i rozpatrzeniu ewentualnych uwag, Burmistrz Miasta Łuków zawrze z oferentem umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Oferta stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

              

                 Łuków, 16.02.2017 r.

Burmistrz Miasta Łuków
/-/ mgr Dariusz Szustek

Uproszczona oferta UKS 3

Formularz z uwagami do oferty złożonej w trybie 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016 poz. 1817)