Dzisiaj jest: 26 Września 2018   |   Imieniny obchodzą: Justyna, Łucja, Cyprian

Sesja Rady Miasta Łuków

Listy Burmistrza Łukowa Dariusza Szustka do Mieszkańców

Listy Burmistrza Łukowa Dariusza Szustka do Mieszkańców

Geoportal - System Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego

Organizacje pożytku publicznego

 

Pogoda

"Wyprawka szkolna"

Burmistrz Miasta Łuków informuje, że do dnia 5 września 2017 roku rodzice i opiekunowie prawni uczniów mogą składać do dyrektora szkoły wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach kolejnej edycji Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - „Wyprawka szkolna”.

W roku szkolnym 2017/2018 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia  specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, jest udzielana uczniom:
• słabowidzących,
• niesłyszących,
• słabosłyszących,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
• z  niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,
• posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wnioski oraz szczegółowych informacji o warunkach przyznania pomocy udzielają placówki, do których uczęszczają uczniowie.

W ramach programu "Wyprawka szkolna” można uzyskać dofinansowanie jedynie do zakupu podręczników. Dodatkowo dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi można uzyskać refundację zakupu materiałów edukacyjnych.