Konsultacje społeczne

  • Drukuj

Burmistrz Miasta Łuków, działając na podstawie Uchwały Nr XLVIII/360/2010 Rady Miasta Łuków z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, przesyła w celu skonsultowania projekt Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego w 2018 roku.

Proszę o wyrażenie swojej opinii o projekcie w terminie 14 dni od dnia publikacji na stronie internetowej www.lukow.pl.

Nieprzedstawienie opinii w wyżej wymienionym terminie, oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia i akceptację rozwiązań zawartych w przesłanym projekcie.

W załączeniu projekt Programu oraz formularz opinii o projekcie Uchwały.