Dzisiaj jest: 20 Maja 2019   |   Imieniny obchodzą: Aleksander, Bernardyn, Bazyli

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Łuków ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Miasta Łuków położonych w Łukowie przy ul. Północnej oraz pomiędzy ul. Siedlecką a ul. Jana Pawła II:

1. nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Północnej oznaczona jako działka Nr 8215/14 o pow. 235 m2 (księga wieczysta Nr LU1U/00033782/4); cena wywoławcza nieruchomości wynosi 24 300zł netto;

2. nieruchomość położona pomiędzy ul. Siedlecką a ul. Jana Pawła II składająca się z działek Nr 5656 o pow. 1376 m2 i Nr 5658 o pow. 261 m2 (księga wieczysta Nr LU1U/00019660/9); cena wywoławcza nieruchomości wynosi:
- 48 750 zł netto za działkę Nr 5658 (do ceny tej zostanie doliczony 23% VAT)
- 257 040 zł za działkę Nr 5656.

Ww. nieruchomości są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego położone:
- nieruchomość wymieniona w pkt 1 w terenie przeznaczonym na realizację i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, w tym hoteli oznaczonym na rysunku planu symbolem MNU31;
- nieruchomość wymieniona w pkt 2 w terenie przeznaczonym na realizację i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, w tym hoteli oznaczonym na rysunku planu symbolem MNU83.

Na działkach nie są ustanowione obciążenia. Nieruchomości nie są przedmiotem zobowiązań. Nieruchomości mają dostęp do drogi publicznej. Na nieruchomości położonej pomiędzy ul. Siedlecką a ul. Jana Pawła II znajdują się budynki: mieszkalny i gospodarczy, które zgodnie z opinią techniczną dotyczącą stanu technicznego budynków, należy zakwalifikować do rozbiórki.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) upłynął dnia 29 sierpnia 2017 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 października 2017 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17, sala konferencyjna.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z podaniem imienia, nazwiska i adresu zamieszkania lub nazwy i siedziby firmy oraz numeru działki, w wysokości: 4 500 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) dla nieruchomości wymienionej w poz. Nr 1; 61 158 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych) dla nieruchomości wymienionej w poz. Nr 2 (w tym kwota 9 750 zł jest opodatkowana 23% podatkiem VAT); na konto Miasta Łuków Nr 84 9206 1048 7103 0300 2000 0160 Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie najpóźniej do dnia 18 października 2017 r. Decyduje data ujawnienia środków na wskazanym rachunku bankowym Miasta Łuków. Wpłata wadium oznacza zapoznanie się z regulaminem przetargu i jego akceptację.

Cudzoziemcy chcący nabyć nieruchomość winni legitymować się w dniu przetargu zezwoleniem lub promesą ministra właściwego do spraw wewnętrznych pod rygorem niedopuszczenia do przetargu za wyjątkiem cudzoziemców zwolnionych z tego z mocy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 z późn. zm.).

Osoby przystępujące do przetargu winny posiadać dokument tożsamości. Osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną zobowiązane są okazać się kompletem dokumentów do jej reprezentowania. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy notarialnej).

Szczegółowe warunki przetargu określone są w regulaminie dostępnym w Urzędzie Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17 lub na stronie internetowej http://umlukow.bip.lubelskie.pl.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada. W pozostałych przypadkach wadium podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków oraz ksiąg wieczystych. Geodezyjne okazanie granic sprzedawanych nieruchomości jest możliwe na koszt i wniosek nabywcy po uprzednim opłaceniu  kosztów geodezyjnych.

Burmistrz Miasta Łuków nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne podziemne uzbrojenia terenu nie wykazane na istniejących mapach.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.

Cena sprzedaży i podatek VAT (23% VAT) podlegają zapłacie jednorazowej na 3 dni przed terminem zawarcia aktu notarialnego.

Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie opłaty i podatki, koszty notarialne, sądowe i inne związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Łuków ul. Piłsudskiego 17, pokój Nr 7 lub telefonicznie tel. (25) 797 66 10 w godzinach 7:30-15:30.

Burmistrz Miasta Łuków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Burmistrz Miasta Łuków
/-/ Dariusz Szustek