Dzisiaj jest: 20 Września 2018   |   Imieniny obchodzą: Renata, Filipina, Eustachy

Sesja Rady Miasta Łuków

Listy Burmistrza Łukowa Dariusza Szustka do Mieszkańców

Listy Burmistrza Łukowa Dariusza Szustka do Mieszkańców

Geoportal - System Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego

Organizacje pożytku publicznego

 

Pogoda

 

 

 

Zarządzenie Nr 132/2017 Burmistrza Miasta Łuków

Zarządzenie Nr 132/2017 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 15 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia wyboru członków Łukowskiej Rady Seniorów w drodze losowania oraz trybu i zasad działania Komisji

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 9 Statutu Łukowskiej Rady Seniorów stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIII/233/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie powołania Łukowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 2017.1251), Burmistrz Miasta Łuków zarządza, co następuje:

 § 1.

1. Powołuje się Komisję do przeprowadzenia publicznego losowania spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów na członków Łukowskiej Rady Seniorów, zwaną dalej Komisją.

2. W skład Komisji wchodzą:
1) Pan Zygmunt Celiński - przewodniczący Komisji,
2) Pan Ryszard Smolarz - członek Komisji,
3) Pani Katarzyna Wereszczyńska - członek Komisji,

§ 2.

1. Komisja przeprowadza czynności losowania spośród zgłoszonych kandydatów do Łukowskiej Rady Seniorów.
2. Przewodniczący Komisji losuje 9 osób, które wejdą w skład Łukowskiej Rady Seniorów.
3. Losowanie jest dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób.
4. Wyniki losowania zamieszcza się na oficjalnej stronie internetowej Miasta Łuków, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łuków oraz w lokalnych mediach po zakończeniu losowania.
5. Wyniki losowania są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 3.

1. Losowanie przeprowadza się w ten sposób, że nazwiska kandydatów uczestniczących w losowaniu oznacza się numerami, informując o tym obecnych przy losowaniu. Do jednakowych, nieprzeźroczystych kopert wkłada się kartki z wpisanymi numerami odpowiadającymi numerom, którymi oznaczono nazwiska kandydatów.
2. Po wymieszaniu kopert losuje się 9 kopert.
3. Wylosowane numery są odczytywane i okazywane obecnym przy losowaniu. Odczytywane są również imiona i nazwiska kandydatów oznaczonych tymi numerami.
4. Z przeprowadzonego losowania sporządza się protokół.
5. W protokole z przeprowadzonego losowania wymienia się w szczególności:
1) datę i godzinę losowania,
2) osoby przeprowadzające losowanie,
3) liczbę kandydatów, spośród których przeprowadzono losowanie,
4) imiona i nazwiska osób wylosowanych do składu Łukowskiej Rady Seniorów.
6. Po przeprowadzeniu losowania Burmistrz Miasta Łuków powołuje w skład Łukowskiej Rady Seniorów wylosowanych kandydatów oraz 2 przedstawicieli wskazanych przez siebie.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
/-/ Dariusz Szustek