Dzisiaj jest: 20 Maja 2019   |   Imieniny obchodzą: Aleksander, Bernardyn, Bazyli

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony południowo-wschodniej, ul. Świderską, ul. 700-lecia, ul. Partyzantów i ul. Cieszkowizna.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz Uchwały Nr XXXIII/236/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony południowo-wschodniej, ul. Świderską, ul. 700-lecia, ul. Partyzantów i ul. Cieszkowizna, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony południowo-wschodniej, ul. Świderską, ul. 700-lecia, ul. Partyzantów i ul. Cieszkowizna w dniach od 03 listopada 2017 r. do 01 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków (pokój Nr 6 na parterze) w godzinach od 10.00 do 14.00 oraz o jego publikacji  na stronie internetowej Urzędu Miasta Łuków.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 listopada 2017 r.  w siedzibie Urzędu Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków (Sala konferencyjna) w godz. od 10.00 do 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie lub ustnie do protokołu do Burmistrza Miasta Łuków z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 grudnia 2017 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jednocześnie informuję, iż w związku z art. 48 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu zmiany w części tekstowej miejscowego planu. Niniejszą informację podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łuków oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łuków.

Burmistrz Miasta  Łuków
/-/mgr Dariusz Szustek