Informacja

  • Drukuj

Informuje się, że we Wspólnocie Łukowskiej nr 44 (667) z dnia 31 października 2017 r.  opublikowane zostało sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej dotyczącej nieprzekraczalnego terminu składania uwag, ustalonego w ogłoszeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony wschodniej, ul. Cieszkowizna, ul. Partyzantów, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Warszawską, terenem PKP (sporządzanego na podstawie Uchwały Nr XXXIII/237/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 23 lutego 2017 roku).

Burmistrz Miasta Łuków
/-/ mgr Dariusz Szustek