Informacja

  • Drukuj

Informuje się, że we Wspólnocie Łukowskiej nr 44 (667) z dnia 31 października 2017 r. opublikowane zostało sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej dotyczącej nieprzekraczalnego terminu składania uwag, ustalonego w ogłoszeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony południowo-wschodniej, ul. Świderską, ul. 700-lecia, ul. Partyzantów i ul. Cieszkowizna (sporządzanego na podstawie Uchwały Nr XXXIII/236/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 23 lutego 2017 roku).

Burmistrz Miasta Łuków
/-/ mgr Dariusz Szustek