Informacja

  • Drukuj

Informuje się, że we Wspólnocie Łukowskiej  nr 44 (667) z dnia 31 października 2017 r. opublikowane zostało sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej dotyczącej nieprzekraczalnego terminu składania uwag, ustalonego w ogłoszeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony południowej, terenem PKP, ul. Warszawską, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. 700-lecia i ul. Świderską z wyłączeniem działek nr 7558/4 i 7558/5 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  (sporządzanego na podstawie Uchwały Nr XLV/519/2014 Rady Miasta Łuków z dnia 17 czerwca 2014 r.).

Burmistrz Miasta Łuków
/-/ mgr Dariusz Szustek