Dzisiaj jest: 24 Października 2018   |   Imieniny obchodzą: Marty, Marcina, Rafała

Listy Burmistrza Łukowa Dariusza Szustka do Mieszkańców

Listy Burmistrza Łukowa Dariusza Szustka do Mieszkańców

Geoportal - System Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego

Organizacje pożytku publicznego

 

Pogoda

 

 

 

Umowa o dofinansowanie termomodernizacji SP Nr 5

Umowa o dofinansowanie termomodernizacji SP Nr 5

Miło nam poinformować, że w dniu 18 grudnia 2017 r. została zawarta, pomiędzy Miastem Łuków a Województwem Lubelskim, umowa nr: RPLU.05.02.00-06-0022/16-00 o dofinansowanie Projektu: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łukowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, w formie współfinansowania UE.

Całkowita wartość Projektu: 4 988 750,53 PLN (słownie: cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych, 53/100)
Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu: 3 515 125,05 PLN (słownie: trzy miliony pięćset piętnaście tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych, 05/100)
Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 987 856,28 PLN (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych, 28/100), co stanowi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.
Wkład własny: 527 268,77 PLN (słownie: pięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych, 77/100), co stanowi 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Okres realizacji Projektu:
- rozpoczęcie realizacji: 15 stycznia 2018 r.
- zakończenie rzeczowe realizacji: 31 grudnia 2018 r.
- zakończenie finansowe realizacji: 31 grudnia 2018 r.

Celem Projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łukowie.

W ramach realizacji Projektu zaplanowano m.in.:
- docieplenie ścian, stropów, stropodachów oraz ścian fundamentowych,
- częściową wymianę stolarki okiennej,
- częściową wymianę stolarki drzwiowej,
- wymianę grzejników c.o. wraz z termoizolacją instalacji c.o.,
- wykonanie żaluzji zewnętrznych fasadowych sali gimnastycznej,
- wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowy schodów i podestów,
- przebudowę wewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetleniowej wraz z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne,
- budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kWp (39,44 kWp),
- system monitorowania i zarządzania energią,
- prowadzenie nadzoru inwestorskiego,
- działania informacyjne i promocyjne,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

Kluczowe rezultaty Projektu:
1) Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – 4907,76
2) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) [tony równoważnika CO2/rok] – 390,83
3) Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok] – 41,39
4) Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] – 71,74
5) Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32) [kWh/rok] – 1 849 713,76
6) Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok] – 41,39

Kluczowe produkty Projektu:
1) Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] – 1
2) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] – 1
3) Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2] – 7 656,10
4) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 1
5) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) [MW] – 0,04
6) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe] – 0,04