Umowa o dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego

  • Drukuj

Umowa o dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego

Miło nam poinformować, że w dniu 18 grudnia 2017 r. została zawarta, pomiędzy Miastem Łuków a Województwem Lubelskim, umowa nr: RPLU.05.05.00-06-0025/16-00 o dofinansowanie Projektu: "Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie na energooszczędne" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności, w formie współfinansowania UE.

Całkowita wartość Projektu: 4 632 716,70 PLN (słownie: cztery miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące siedemset szesnaście złotych, 70/100)
Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu: 3 766 436,34 PLN (słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych, 34/100)
Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 201 470,88 PLN (słownie: trzy miliony dwieście jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych, 88/100), co stanowi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.
Wkład własny: 564 965,46 PLN (słownie: pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych, 46/100), co stanowi 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Okres realizacji Projektu:
- rozpoczęcie realizacji: 15 stycznia 2018 r.
- zakończenie rzeczowe realizacji: 31 grudnia 2018 r.
- zakończenie finansowe realizacji: 31 grudnia 2018 r.

Celem Projektu jest zmniejszenie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej, umożliwiające zmniejszenie emisji CO2 i zmniejszenie emisji pyłów do atmosfery, poprzez wymianę źródeł światła na terenie miasta Łuków.

W ramach realizacji Projektu zaplanowano:
- wymianę 1320 opraw oświetleniowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED,
- montaż 30 nowych opraw LED na istniejących stanowiskach słupowych,
- wymianę części zniszczonych wysięgników,
- wymianę przewodów w stanowiskach słupowych,
- wymianę zacisków prądowych,
- montaż sterowników inteligentnych w oprawach,
- montaż i uruchomienie osprzętu systemu sterowania i monitoringu,
- prace towarzyszące,
- prowadzenie nadzoru inwestorskiego,
- prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych.

Kluczowy rezultat Projektu: Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) [tony równoważnika CO2/rok] – 578

Kluczowy produkt Projektu: Liczba wspartych energooszczędnych punktów świetlnych [szt.] – 1 350