Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łukowie

  • Drukuj

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łukowie

W dniu 22 grudnia 2017 r. ogłoszony został przetarg na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łukowie. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 8 stycznia 2018 r., godzina: 11:00.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w ŁukowiePrzedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łukowie” zakwalifikowanego do dofinansowania ze środków europejskich (ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zakresu rzeczowego stanowiącego roboty budowlane w budynku szkoły podstawowej stanowiącym czynny obiekt, w którym prowadzone są zajęcia dydaktyczne. Obiekt, dla którego przewidziano wykonanie prac termomodernizacyjnych składa się z połączonych ze sobą 6 budynków o łącznej powierzchni całkowitej 10 432,9 m2 i kubaturze około 45 811 m3.

Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.