Dzisiaj jest: 22 Stycznia 2019   |   Imieniny obchodzą: Anastazy, Wincenty, Wiktor


Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Burmistrz Miasta Łuków informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 r. na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, nieruchomości będące własnością Miasta Łuków, oddane w użytkowanie wieczyste, zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne) wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych, stały się własnością dotychczasowych użytkowników wieczystych.

Szczegółowe informacje


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków

Burmistrz Miasta Łuków działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1817) oraz Uchwały nr XLII/307/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta Łuków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2018 rok” (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2017 r., poz.4625)

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację zadań miasta o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, i jednocześnie zaprasza do składania ofert.

I. Konkurs ofert dotyczy następujących zadań - kwota zabezpieczona do 379 000 zł:

1) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łukowie
- kwota zabezpieczona do 8 000 zł,
Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2018 r.

2) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie
- kwota zabezpieczona do 5 000 zł,
Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2018 r.

3) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 5 w Łukowie
- kwota zabezpieczona do 4 000 zł,
Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2018 r.

4) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łukowie
- kwota zabezpieczona do 4 000zł,
Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2018 r.

5) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 3 w Łukowie
- kwota zabezpieczona do 4 000 zł,
Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2018 r.

6) Prowadzenie sekcji piłki ręcznej - szkolenie i udział w zawodach
- kwota zabezpieczona do 25 000 zł,
Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 15 grudnia 2018 r.

7) Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w piłce nożnej, obejmujące min. 5 grup szkoleniowych w różnych kategoriach wiekowych, szkolenie i współzawodnictwo sportowe w podnoszeniu ciężarów i kulturystyce, w zapasach, w boksie, piłce siatkowej, tenisie ziemnym zgłoszonych w okręgowych związkach sportowych
- kwota zabezpieczona do 290 000 zł,
Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 31 grudnia 2018 r.

8) Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 
- kwota zabezpieczona do 5 000 zł,
Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2018 r.

9) Prowadzenie sekcji pływackiej - szkolenie i udział w zawodach
- kwota zabezpieczona do 10 000 zł,
Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2018 r.

10) Szkolenie w zakresie piłki nożnej chłopców do wieku trampkarza młodszego na bazie miejskich szkół podstawowych (min. 3 grupy szkoleniowe w różnych kategoriach wiekowych).
- kwota zabezpieczona do 20 000 zł,
Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2018 r.

11) Działalność mająca na celu popularyzację biegania, postaw prozdrowotnych z zakresu aktywności fizycznej integrującą społeczność lokalną oraz charytatywnych.
- kwota zabezpieczona do 4 000 zł,
Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 31 grudnia 2018 r.

II. Zasady przyznawania dotacji:

1. W postępowaniu konkursowym wybrane zostaną najkorzystniejsze oferty zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1817).

2. Do składania ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1817) działające na terenie Miasta Łuków lub na rzecz jej mieszkańców w zakresie powyżej wymienionych zadań.

3. Ofertę należy sporządzić według wzoru zawartego w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300):

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot lub podmioty, których oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.

5. Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Miasta Łuków, a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.

6. Zlecanie realizacji zadania publicznego, nastąpi w formie:
a. powierzania wykonywania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji, lub
b. wspierania wykonywania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

7. Konkurs jest jednoetapowy.

8. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta Łuków, w oparciu o opinię Komisji Konkursowej.

9. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dotacji, wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, Burmistrz Miasta Łuków zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania. W przypadku, gdy organizacja otrzymała dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, Burmistrz Miasta Łuków oraz realizator zadania dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania, zachowując podstawowe cele merytoryczne zadania i deklarowaną kwotę środków własnych zawartą w ofercie lub zaktualizowanych w harmonogramie i kosztorysie.

Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadania winny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz przepisami w zakresie opisanym w ofercie. Zadania powinny być realizowane na terenie Miasta Łuków lub na rzecz jego mieszkańców.

III. Termin i warunki składania ofert:

1. Rozpoczęcie naboru ofert ustala się od dnia 9 stycznia 2018 roku. Oferty należy składać w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17 pokój nr 19 (parter), osobiście lub listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2018 roku do godz. 15:30 - (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Łuków w wyznaczonym terminie).

2. Oferty, które zostaną złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.

3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:
a) pełną nazwę podmiotu składającego ofertę,
b) pełną nazwę zadania publicznego zgodnie z treścią ogłoszenia, na które składana jest oferta konkursowa z dopiskiem „Oferta na konkurs zadań pożytku publicznego 2018 r.”.

4. Odpowiedzialność za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikających z winy wnioskodawcy nie będą brane pod uwagę.

5. Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu.

6. W jednej opisanej kopercie, może być umieszczona tylko jedna oferta.

7. Do oferty należy dołączyć aktualny statut organizacji potwierdzony przez upoważnione do tego osoby „za zgodność z oryginałem” z podpisem i datą.

8. Do oferty można dołączyć dokumenty, które będą pomocne przy ocenie oferty np. pisemne rekomendacje, listy intencyjne, kwalifikacje osób realizujących zadanie itp.

9. W przypadku składania załączników w formie kserokopii powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta, zgodnie z dokumentami, bądź na każdej ze stron z podpisem i datą.

10. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do tego, zgodnie z zapisami statutu i aktualnego odpisu z rejestru lub ewidencji. Jeżeli osoby uprawnione nie posiadają pieczątek imiennych, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny z podaniem pełnionych funkcji.

11. W celu uniknięcia błędów formalnych należy zwrócić uwagę na poprawność oświadczeń, które znajdują się w treści oferty realizacji zadania publicznego.

12. Oferty należy sporządzać wg następujących zasad:
a) formularz oferty należy opracować w języku polskim,
b) nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem ofert,
c) oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeżeli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta czy zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać „nie dotyczy”,
d) strony ofert winny być ze sobą połączone np. zszyte i wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane.

13. Oferent winien jest przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

14. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.

15. Termin związania ofertą ustala się do dnia podpisania umowy.

16. Treść ogłoszenia o niniejszym konkursie, druk oferty w wersji elektronicznej jest dostępny na stronie www.lukow.pl. (aktualności), Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków - na parterze. Wersję papierową można otrzymać w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków.

17. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty w konkursie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

IV. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

1. Otwarty konkurs ofert zostanie przeprowadzony w dniu 31 stycznia 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków, sali konferencyjnej im. Jana Pawła II (parter). Konkurs ma charakter jawny.

2. Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta Łuków.

3. Do Komisji Konkursowej mogą być powołane osoby, które wyraziły na to zgodę.

4. Komisja Konkursowa składa się z 5 osób.

5. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Burmistrza Miasta Łuków oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie, nie biorące udziału w konkursie.

6. Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności osoba przez niego wskazana.

7. Komisja konkursowa dokonuje otwarcia kopert z ofertami w dniu i o godzinie, wyznaczonych w ogłoszeniu o konkursie, w obecności pełnego składu powołanej komisji.

8. Na wstępie Przewodniczący Komisji, dokonuje na każdej z ofert poświadczenia jej wpływu poprzez weryfikację daty wpływu do Urzędu oraz wpis na każdej z kopert: „złożone w terminie” oraz swoim podpisem, a następnie Komisja dokonuje podziału ofert na grupy odpowiadające poszczególnym dziedzinom zadań pożytku publicznego, które były przedmiotem ogłoszenia o konkursie.

9. Oferty podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym, pod kątem kompletności i zawarcia w nich wszystkich danych wynikających z wzoru oferty i ogłoszenia o konkursie.

10. Oczywiste błędy pisarskie i rachunkowe będą telefonicznie konsultowane przez Komisję z osobami upoważnionymi do składania wyjaśnień dotyczących oferty i poprawiane w obecności pełnego składu komisji.

11. Oferty niekompletne nie podlegają ocenianiu przez komisję.

12. Członkowie komisji dokonują opiniowania i punktowania ofert przyznając ofertom podlegającym rozpatrywaniu liczbę punktów w skali od 0 do 10.

13. Przy opiniowaniu ofert, Komisja Konkursowa:
a) ocenia możliwość zrealizowania zadania publicznego przez podmiot składający ofertę,
b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) przy ocenianiu ofert wnioskujących o wsparcie zadania uwzględnia planowany przez podmiot składający ofertę udział finansowych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
d) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie,
e) uwzględnia planowany przez wnioskodawcę wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków organizacji i podmiotów realizujących zadanie,
f) uwzględnia analizę i ocenę zlecanych zadań zrealizowanych przez wnioskodawców w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość wykonania oraz sposób realizowania na ten cel środków,

14. Przewodniczący na ostatniej stronie każdej z ofert zawiera adnotację urzędową z proponowaną kwotą zawarcia umowy, średnią liczbą punktów całego składu Komisji oraz swoim podpisem. Następnie, oferty przedstawia Burmistrzowi Miasta Łuków, który dokona wpisu : „Akceptuję” lub „Nie akceptuję” pod podpisem Przewodniczącego Komisji na ostatniej stronie oferty.

15. Przewodniczący komisji konkursowej niezwłocznie po zakończeniu prac komisji przekazuje całość dokumentacji konkursowej Burmistrzowi Miasta Łuków

16. Konkurs ma charakter jawny.

17. Środki pochodzące z dotacji mogą być wydatkowane po podpisaniu umowy i po otrzymaniu dotacji na konto Oferenta. Czas realizacji powinien obejmować okres przygotowania i przeprowadzenia zadania. Należy w nim uwzględnić czas na dokonanie płatności za faktury dotyczące realizacji zadania.

18. Dotacje nie będą udzielane na: zakupy inwestycyjne i prace remontowo-budowlane, koszty wkładu rzeczowego (np. prace wolontariuszy, koszty wykorzystania własnego lub użyczonego sprzętu biurowego).

19. Decyzja Burmistrza jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

20. Ogłoszenie wyników konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej Miasta Łuków www.lukow.pl. (aktualności), Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków - na parterze, niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Burmistrza Miasta Łuków. O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Informacja o zrealizowanych w roku 2017 zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami:

Zrealizowane w 2017 roku zadania publiczne tego samego rodzaju

Nr zadania z ogłoszenia na 2018 rok             Zrealizowana kwota dotacji w 2017 roku

                      1)                                                              8 000 zł

                      2)                                                              3 500 zł

                      3)                                                              4 000 zł

                      4)                                                              4 000 zł

                     5)                                                               4 000 zł

                     6)                                                             25 000 zł

                     7)                                                           290 000 zł

                     8)                                                              5 000 zł

                     9)                                                              8 000 zł

                   10)                                                            20 000 zł

                   11)                                                              4 000 zł

Zgodnie z art. 13 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłoszenie otwartego konkursu ofert zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta Łuków www.lukow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego, 21-400 Łuków lub pod numerem telefonu 25 798 3005.

Załącznik

Łuków, dnia 9 stycznia 2018 r.

Burmistrz Miasta Łuków
/-/ Dariusz Szustek