Dzisiaj jest: 15 Grudnia 2018   |   Imieniny obchodzą: Nina, Celina, Walerian

Listy Burmistrza Łukowa Dariusza Szustka do Mieszkańców

Geoportal - System Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego

Organizacje pożytku publicznego

 

Pogoda

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert

Działając na podstawie art. 15 ust. 2hi 2justawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450.)oraz z rozdz. IV pkt 20 Ogłoszenia Burmistrza Miasta Łuków z dnia 7 lutego 2018 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań miasta o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w wyniku przeprowadzonym konkursu w dniu 5 marca 2018 roku zostali wybrani niżej wymienieni oferenci:

 

I. w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży - kwota zabezpieczona do 11 000 zł

1) Formy aktywności dla młodzieży, kształtujące postawy aktywności społecznej, umiejętności interpersonalne - kwota zabezpieczona do 8 000 zł,
Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2018 r.

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca ZHP Łuków – 8 000 zł

2) Zorganizowanie wycieczki integracyjnej  dla dzieci i młodzieży do miejsc związanych z historią i tradycją naszego regionu - kwota zabezpieczona do 3 000 zł,
Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 czerwca 2018 r.

Łukowskie Stowarzyszenie Wspierania Osób z Autyzmem i ich Rodzin „Labirynt – 3000 zł

II.  w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - kwota zabezpieczona do 50 000 zł

1) Popularyzacja muzyki orkiestrowej, organizowanie i udział w koncertach z okazji świąt narodowych i innych uroczystościach oraz promocja Miasta Łuków - kwota zabezpieczona
do 10 000 zł,
Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 31 grudnia 2018 r.

Towarzystwo Muzyczne im. Antoniego Próchniewicza w Łukowie – 10 000 zł

3) Organizacja zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży, udział w imprezach organizowanych przez Miasto - kwota zabezpieczona do 5 000 zł,
Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 31 grudnia 2018 r.

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Nasz Region” – 5 000 zł

4) Organizacja zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży oraz popularyzacja muzyki, tańców ludowych - kwota zabezpieczona do 25 000 zł,
Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 15 grudnia 2018 r.

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej – 25 000 zł

5) Działania na rzecz aktywności społeczno – kulturalnej osób starszych - kwota zabezpieczona do 5 000 zł,
Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 31grudnia 2018 r.

Stowarzyszenie „Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” OPP – 2 500 zł
Fundacja „Wspólny Los” – 2 500 zł

Łuków, 7 marca 2018 r.

Burmistrz Miasta Łuków
/-/ Dariusz Szustek