Dzisiaj jest: 15 Grudnia 2018   |   Imieniny obchodzą: Nina, Celina, Walerian

Listy Burmistrza Łukowa Dariusza Szustka do Mieszkańców

Geoportal - System Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego

Organizacje pożytku publicznego

 

Pogoda

Łukowski Ośrodek Kultury zaprasza do składania ofert

Łukowski Ośrodek Kultury zaprasza do składania ofertŁukowski Ośrodek Kultury zaprasza do składania ofert na organizację imprezy plenerowej w Amfiteatrze w Parku Miejskim w Łukowie w ramach użyczenia amfiteatru w okresie od 1.05.2018 - 31.08.2018.

 

I. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest propozycja na zorganizowanie imprezy  w Amfiteatrze w Parku Miejskim w Łukowie w okresie między 4 maja 2018 a 26 sierpnia 2018 w ramach  użyczenia amfiteatru. Z otrzymanych ofert komisja wybierze 10 wydarzeń do realizacji.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
- zorganizowanie imprezy
- uzyskania niezbędnych pozwoleń do przeprowadzenia imprezy,
- zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy,- zabezpieczenia medycznego imprezy, - zabezpieczenia p.poż.
- zapewnienia ochrony,
- opracowania i przygotowania: regulaminu imprezy, materiałów informacyjnych i reklamowych,
- ubezpieczenia imprezy: OC i NNW
- oferta może zawierać usługi w ramach małej gastronomii.
- z oferty wyklucza się umieszczenie w ramach imprezy urządzeń rekreacyjnych dla dzieci (np.: dmuchańce, trampoliny, euro-bungee itp.)

Zamawiający wymaga przedstawienia szczegółowego opisu programu imprezy.

Ponadto:
wykonawca zobowiązuję się do poniesienia kosztów związanych z:

- zużyciem wody,
- zwiększeniem mocy prądu, jeśli zajdzie taka potrzeba,
- zużyciem energii eletrycznej,oraz zorganizawania na własny koszt:
- przygotowania terenu imprezy,
- zapewnienie zaplecza sanitarnego (toalety przenośne),
- zapewnienie osób sprzątających teren imprezy jak i tereny przyległe w czasie trwania imprezy jak i po jej zakończeniu.

III. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym

Ofertę może złożyć wykonawca, który:

- Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, do wykonania zamówienia.
- Dysponuje niezbędnym sprzętem do realizacji zadania.
- Wykona przedmiot zamówienia w terminie.
- Przyjmie zlecenie przedmiotowego zadania w formie pisemnej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty.

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1)  Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę,
- zawierać wszystkie wymagane załączniki

Do oferty obowiązkowo należy dołączyć:

- oświadczenie Wnioskodawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2),
- wykaz zrealizowanych usług o podobnym charakterze (załącznik nr 3),- ramowy program przedsięwzięcia

V. Oceny ofert dokona komisja w składzie:

- Grzegorz Skwarek
- Olimpia Kucharska
- Tomasz Kanadys
- Iwona Krystecka

VI. Miejsce oraz termin składania ofert

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres :

Łukowski Ośrodek Kultury
ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 20
21-400 Łuków

Oferty  należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać mailem do dnia 06.04.2018r. do godz. 14.00 w zamkniętej kopercie z napisem "Oferta na organizację imprezy plenerowej w Amfiteatrze w Parku Miejskim w Łukowie”.

Oferty złożone po terminie lub bez obowiązujących załączników lub podpisane przez osoby, które nie są do tego upoważnione nie będą rozpatrywane.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Niniejsze zapytanie zostało opublikowane na stronie internetowej www.lok.lukow.pl Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

VII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- swobodnego wyboru ofert jak również nie rozstrzygnięcia postępowania bez podania przyczyny.

- wskazania puli dostępnych terminów realizacji zadania dla wybranych ofert.

VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze wydarzeń/imprez do realizacji Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem  strony internetowej pod adresem: www.lok.lukow.pl 13.04.2018r.

IX. Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Łukowskiego Ośrodka Kultury pod numerem telefonu: 25 798 32 72 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegóły: http://www.lok.lukow.pl/wiadomosci/288,wazne-lukowski-osrodek-kultury-zaprasza-do-skladan