Dzisiaj jest: 18 Czerwca 2019   |   Imieniny obchodzą: Elżbieta, Paula, Marek

 

Obwieszczenie

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony północno-wschodniej a terenem PKP

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późń. zm.),

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony północno-wschodniej a terenem PKP

realizowanej na podstawie Uchwały Nr LII/381/2018 Rady Miasta Łuków z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony północno-wschodniej a terenem PKP.

Burmistrz Miasta Łuków zgodnie z podjętą Uchwałą Nr LII/381/2018 Rady Miasta Łuków z dnia 17 maja 2018 r. przystąpił do sporządzania zmiany w części tekstowej ww. planu. Zmiana planu obejmuje wyłącznie ustalenia w części tekstowej zawarte w § 45 pkt 8 oraz w § 46 pkt 2, pkt 4, pkt 6 lit. b, pkt 7 lit. b, pkt 10, pkt 11 planu przyjętego Uchwałą Nr VIII/57/2011 Rady Miasta Łuków z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony północno-wschodniej a terenem PKP w zakresie obszaru, którego granice określone zostały w Uchwale Nr LII/381/2018 Rady Miasta Łuków z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony północno-wschodniej a terenem PKP.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 48 i art. 49 ww. ustawy, wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łukowie z wnioskiem o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany w części tekstowej dla ww. zmiany planu.

Pismem z dnia 20 lipca 2018 r. znak: WOOŚ.410.155.2018.MH, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie oraz pismem z dnia 04 lipca 2018 r. znak: ONS.NZ-700.58.2018, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie pozytywnie uzgodnili wniosek o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej zmiany planu.

Niniejszą informację umieszczono na stronie Urzędu Miasta Łuków, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Burmistrz Miasta Łuków
/-/ mgr Dariusz Szustek