Dzisiaj jest: 18 Czerwca 2019   |   Imieniny obchodzą: Elżbieta, Paula, Marek

 

Obwieszczenie

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony południowo-wschodniej, ul. Świderską, ul. 700-lecia, ul. Partyzantów i ul. Cieszkowizna

 

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony południowo-wschodniej, ul. Świderską, ul. 700-lecia, ul. Partyzantów i ul. Cieszkowizna

realizowanej na podstawie Uchwały Nr LII/382/2018 Rady Miasta Łuków z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony południowo-wschodniej, ul. Świderską, ul. 700-lecia, ul. Partyzantów i ul. Cieszkowizna.

Burmistrz Miasta Łuków zgodnie z podjętą Uchwałą Nr LII/382/2018 Rady Miasta Łuków z dnia 17 maja 2018 r. przystąpił do sporządzania zmiany w części tekstowej ww. planu. Zmiana planu obejmuje wyłącznie ustalenia w części tekstowej zawarte w § 48 pkt 10 lit. a, pkt 13 oraz w § 49 pkt 1 lit. a, pkt 6 lit. a i pkt 7 lit. a planu przyjętego Uchwałą Nr VIII/56/2011 Rady Miasta Łuków z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony południowo-wschodniej, ul. Świderską, ul. 700-lecia, ul. Partyzantów i ul. Cieszkowizna w zakresie obszaru, którego granice określone zostały w Uchwale Nr LII/382/2018 Rady Miasta Łuków z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony południowo-wschodniej, ul. Świderską, ul. 700-lecia, ul. Partyzantów i ul. Cieszkowizna.

Zgodnie z art. 57 ust. 1pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 48 i art. 49 ww. ustawy, wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łukowie z wnioskiem o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany w części tekstowej dla ww. zmiany planu.

Pismem z dnia 19 lipca 2018 r. znak: WOOŚ.410.156.2018.MH, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie oraz pismem z dnia 11 lipca 2018 r. znak: ONS.NZ-700.62.2018, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie pozytywnie uzgodnili wniosek o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej zmiany planu.

Niniejszą informację umieszczono na stronie Urzędu Miasta Łuków, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Burmistrz Miasta Łuków
/-/ mgr Dariusz Szustek