Dzisiaj jest: 22 Sierpnia 2019   |   Imieniny obchodzą: Maria, Cezary, Tymoteusz

 

Komisja Konkursowa - zgłaszanie kandydatów

Burmistrz Miasta Łuków działając na podstawie art. 15 ust 2a w zw. z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) do zgłoszenia swojej kandydatury do pracy w Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Wymagania stawiane kandydatom do pracy w Komisji Konkursowej:

1) posiadać obywatelstwo RP i korzystają z pełni praw publicznych,

2) nie podlegać wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zm.),

3) posiadać doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego, którego dotyczy konkurs oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy,

4) zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy podpisany i wypełniony przez samego kandydata lub też podmiot zgłaszający kandydata,

W skład Komisji Konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.

Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.

Formularz zgłoszenia można pobrać ze stron internetowych: Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Łuków jak i ze strony www.lukow.pl oraz w siedzibie Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17, pok. 112.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17, Termin składania zgłoszeń do pracy w Komisji Konkursowej upływa 12 lutego 2019 roku.

Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu zostanie przeprowadzony w dniu 18 lutego 2019 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków, sala 107.

Otwarty konkurs ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zostanie przeprowadzony w dniu 25 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków, sali 107 Urzędu Miasta Łuków

Więcej informacji: tel. 25 797 66 08. (wew. 108)

Łuków, 05.02.2019

Burmistrz Miasta Łuków
/-/ Piotr Płudowski

 

Zaproszenie do prac w Komisji w zakresie sportu 

Zaproszenie do prac w Komisji w zakresie kultury