Dzisiaj jest: 3 Czerwca 2020   |   Imieniny obchodzą: Leszek, Anatola, Tamara

 Nabór do przedszkoliNabór do szkół

 

Interaktywna mapa dla firm i mieszkańców

 

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy ul. Przemysłową i ul. Ks. Brzóski

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LVII/412/2018 Rady Miasta Łuków z dnia 27 września 2018 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy ul. Przemysłową i ul. Ks. Brzóski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. projektu w dniach od 22 maja 2019 r. do 19 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków (pokój Nr 6 na parterze) w godzinach od 10.00 do 14.00 oraz o jego publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Łuków.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu i w prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 czerwca 2019 roku w siedzibie Urzędu Miasta Łuków (pokój Nr 6 na parterze) w godz. od 11.00 do 12.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 46 pkt 1, art. 39 ust. 1 pkt 3, art. 40 i art. 41 w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu oraz prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie lub ustnie do protokołu do Burmistrza Miasta Łuków z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 lipca 2019 roku.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone:
1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym
2) podpisem zaufanym albo
3) podpisem osobistym.

Burmistrz Miasta Łuków
/-/ Piotr Płudowski