Dzisiaj jest: 22 Listopada 2019   |   Imieniny obchodzą: Cecylia, Jonatan, Stefan

 

Przetarg na wynajem miejsc targowych

Przetarg na wynajem wyznaczonych miejsc targowych zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Łuków Nr 12/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r.:

I. Miejsca targowe wyznaczone poza pasem drogowym na działkach stanowiących własność Miasta Łuków położone przy ul. Spokojnej, na prowadzenie handlu w dniach 16 - 18 sierpnia 2019 r.

II. Na placu położonym przy skrzyżowaniu ul. 700-lecia i ul. Wilczyńskiego poza pasem drogowym, stanowiącym własność Miasta Łuków, w dniach 16 - 18 sierpnia 2019 r.

III. Miejsca targowe wyznaczone w pasie drogowym przy ul. 700-lecia i ul. Wilczyńskiego, na prowadzenie handlu w dniu 18 sierpnia 2019 r.

1. Przetarg odbędzie się 11 lipca 2019 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17.

2. Przetarg ma charakter ustny nieograniczony.

3. Organizatorem przetargu jest Zakład Gospodarki Lokalowej w Łukowie.

4. Przedmiotem przetargu jest rezerwacja stanowisk targowych. Stanowiska targowe są wyznaczone i oznakowane, położone w pasie drogowym przy ul. 700-lecia i ul. Wilczyńskiego, oraz przy ul. Spokojnej i przy skrzyżowaniu ul. 700-lecia z ul. Wilczyńskiego położone poza pasem drogowym na działkach będących własnością Miasta Łuków.

Przed wpłaceniem wadium i wzięciem udziału w przetargu należy zapoznać się z usytuowaniem stanowisk handlowych w terenie. Po zamknięciu przetargu reklamacje dotyczące funkcjonalności poszczególnych stanowisk nie będą uwzględniane.

5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłaciły wadium. Wadium należy wpłacać na konto Banku Spółdzielczego w Trzebieszowie nr konta 58 9206 1048 7103 0485 2000 0290 lub w kasie ZGL w Łukowie przy ul. Warszawska 19, do dnia 11 lipca 2019 r. do godz. 10:00.

a. kwota jednego wadium na stanowisko położone przy ul. Spokojnej wynosi 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych),

b. kwota jednego wadium na stanowisko położone na placu przy skrzyżowaniu ul.700-lecia z ul. Wilczyńskiego wynosi 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych),

c. kwota jednego wadium, na stanowisko położone w pasie drogowym przy ul. 700-lecia i ul .Wilczyńskiego wynosi 70,00 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych).

6. Jedno wpłacone wadium upoważnia do wylicytowania w przetargu jednego stanowiska targowego na określonych ulicach bez względu na jego numer. Osoby które wpłaciły wadium na konto powinny przedstawić dowód wpłaty.

7. Członkami komisji przetargowej nie mogą być osoby biorące udział w przetargu lub osoby bliskie osobom biorącym udział w przetargu.

8. Komisja przetargowa wpuszczając na sale konferencyjną osoby, które wpłaciły wadium, przekazuje im numery na każde wpłacone wadium.

9. Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, informuje o oznakowaniu stanowisk targowych i ich cenie wywoławczej, która za jedno stanowisko handlowe wynosi:

250,00 zł – położone przy ul. Spokojnej,

250,00 zł – położone na placu przy skrzyżowaniu ul. 700-lecia i ul. Wilczyńskiego

70,00 zł – położone w pasie drogowym przy ul. 700-lecia i ul. Wilczyńskiego

Postąpienie ustala się w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), za jedno stanowisko targowe będące przedmiotem przetargu.

10. Przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej ceny dalsze postąpienie nie zostanie przyjęte.

11. Uczestnicy przetargu zgłaszają kolejne postąpienia poprzez podniesienie numeru otrzymanego od prowadzącego przetarg, do czasu trzykrotnego wywołania najwyższej zaoferowanej ceny.

12. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

13. Po ostatnim zgłoszeniu postąpienia, przewodniczący wywołuje najwyższą cenę i zamyka przetarg, ogłaszając: numer osoby lub firmy (otrzymany przy wpłacaniu wadium) która wygrała przetarg na dany numer stanowiska i wylicytowaną kwotę za to stanowisko.

14. Z chwilą przekroczenia podczas licytacji kwoty 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za jedno stanowisko targowe, postąpienia przetargowe zostaje wstrzymane do momentu wpłacenia do kasjera ZGL w Łukowie na miejscu przetargu zadeklarowanej kwoty. Odmowa wpłaty zadeklarowanej kwoty skutkuje tym, że wpłacone wadium nie podlega zwrotowi i utratą dalszej możliwości uczestniczenia w przetargu na podmiotowe stanowisko.

15. Wylicytowaną kwotę, pomniejszoną o wadium, wynajmu miejsca targowego należy wpłacić w kasie ZGL w Łukowie ul. Warszawska 19 do dnia 16 lipca 2019 do godziny 14:00.

a) dowód wpłaty będzie zawierał nazwisko i imię oraz numer miejsca targowego, co stanowić będzie dowód dla kontroli.

b) odsprzedawanie miejsc targowych jest zabronione i stwierdzenie takich praktyk, będzie traktowane jak prowadzenie działalności bez wpisania jej do rejestru ze wszystkimi przewidzianymi z tego tytułu konsekwencjami.

16. Jeżeli osoba ustalona jako najemca miejsca targowego nie wpłaci w miejscu i terminie podanym w pkt. 15 kwoty do wylicytowanej wysokości, traci wadium i nie może wnioskować o nabycie miejsca w drodze przetargowej. Prawo pierwokupu danego miejsca nabywa osoba biorąca udział w przetargu na dane miejsce, deklarująca w przetargu kwotę najbliższą górnej kwocie deklarowanej w przetargu i wyrażająca akces wykupienia rezerwacji danego miejsca na piśmie do dnia 25 lipca 2019 r. w sekretariacie ZGL w Łukowie ul. Warszawska 19 i dokona wpłaty do kasy ZGL w Łukowie ul. Warszawska 19, najpóźniej do dnia 25 lipca 2019 r.

17. Wadium ulega zarachowaniu na poczet należności za wynajem miejsc targowych, a w pozostałych przypadkach podlega zwrotowi. Po zwrot wpłaconego wadium należy zgłaszać się do kasy ZGL w Łukowie ul. Warszawska 19 od dnia 26 lipca 2019 r. w godzinach urzędowania kasy.

18. Miejsca targowe które, nie znalazły nabywców w przetargu i miejsca, na które nie została dokonana zapłata w terminie opisanym w pkt. 16 niniejszego regulaminu będą wynajmowane dla chętnych według kolejności zgłoszeń od dnia 17 lipca 2019 r. do dnia 16 sierpnia 2019 r. w sekretariacie ZGL w Łukowie ul. Warszawska 19, wg ustalonej ceny za stanowisko w pkt. 9 niniejszego regulaminu i jej wpłaty w kasie ZGL w Łukowie ul. Warszawska 19.

19. Z przebiegu przetargu Przewodniczący komisji przetargowej sporządza protokół, który stanowił będzie podstawę do wynajmu miejsca targowego.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo wycofania z przetargu poszczególnych miejsc targowych lub odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.