Dzisiaj jest: 22 Listopada 2019   |   Imieniny obchodzą: Cecylia, Jonatan, Stefan

 

Ogłoszenie

Ogłoszenie o złożeniu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688) oferty na realizację zadania publicznego pt. Plenerowy Konkurs Malarski - „63 natchnienia” upamiętniający 75 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Burmistrz Miasta Łuków informuje, że w dniu 9 lipca 2019 r. do Urzędu Miasta Łuków wpłynęła oferta złożona przez Fundację Cegiełkowo Pasja i Pomoc, 21-400 Łuków, ul. Cieszkowizna 13, na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanej dalej ustawą, uznając celowość realizacji zadania publicznego Burmistrz Miasta Łuków zamierza zlecić Fundacji Cegiełkowo Pasja i Pomoc, z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację w/w zadania.

Oferta złożona przez oferenta spełnia warunki określone w art. 19a ustawy.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy zamieszczam złożoną ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta (www.lukow.pl) oraz siedzibie Urzędu Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków (tablica ogłoszeń).

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia niniejszej oferty, każdemu przysługuje prawo zgłaszania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowej oferty na realizację zadania publicznego.

Uwagi należy składać w formie pisemnej w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17, pokój nr 20 (parter), osobiście lub listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lipca 2019 r. do godz. 15.30 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Łuków).

Po upływie wskazanego terminu i rozpatrzeniu ewentualnych uwag, Burmistrz Miasta Łuków zawrze z oferentem umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Oferta stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Łuków, 10 lipca 2019 r.

Burmistrz Miasta Łuków
/-/ Piotr Płudowski

Oferta