Dzisiaj jest: 6 Grudnia 2019   |   Imieniny obchodzą: Mikołaj, Emilian, Leontyna

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków

Burmistrz Miasta Łuków informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr IX/90/2019 Rady Miasta Łuków z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik, od dnia 1 sierpnia 2019 r. zmianie ulega wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami.

1. Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami wynosiła będzie:

• w przypadku, gdy odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny, opłata naliczana będzie  w sposób następujący:
I. od 1 do 3 osób stawka opłaty wynosi 12 zł miesięcznie od jednego mieszkańca,
II. za czwartą osobę stawka opłaty wynosi 6 zł miesięcznie,
III. za piątą i każdą następną osobę stawka opłaty wynosi 4 zł miesięcznie.

• w przypadku, gdy odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób nieselektywny, stawka opłaty wynosi 20 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

2. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata ustalana będzie na podstawie zadeklarowanych rodzajów i ilości odpadów, według stawek przedstawionych w poniższej tabeli.

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pozostałe odpady komunalne zbierane selektywnie zmieszane odpady opakowaniowe
pojemnik 80 l - w wysokości 19 zł;
pojemnik 120 l - w wysokości 29 zł;
pojemnik 240 l – w wysokości 58 zł;
pojemnik 1100 l – w wysokości 264 zł;
kontener 5 m3 – w wysokości 660 zł;
kontener 7 m3 – w wysokości 840 zł.
pojemnik 80 l - w wysokości 8 zł;
pojemnik 120 l - w wysokości 13 zł;
pojemnik 240 l – w wysokości 26 zł;
pojemnik 1100 l – w wysokości 108 zł;
kontener 5 m3 – w wysokości 324 zł;
kontener 7 m3 – w wysokości 480 zł.
pojemnik 80 l - w wysokości 6 zł;
pojemnik 120 l - w wysokości 10 zł;
pojemnik 240 l – w wysokości 19 zł;
pojemnik 1100 l – w wysokości 79 zł.
opakowania ze szkła odpady biodegradowalne kuchenne popioły
pojemnik 80 l - w wysokości 11 zł;
pojemnik 120 l - w wysokości 16 zł;
pojemnik 240 l – w wysokości 31 zł;
pojemnik  1100 l – w wysokości 144 zł.
pojemnik 80 l - w wysokości 10 zł;
pojemnik 120 l - w wysokości 14 zł;
pojemnik 240 l – w wysokości 29 zł;
pojemnik 1100 l– w wysokości 132 zł.
pojemnik  80 l - w wysokości 5 zł;
pojemnik 120 l - w wysokości 7 zł;
pojemnik  240 l – w wysokości 14 zł.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić, bez wezwania, z dołu do 15 dnia każdego miesiąca, następującego po zakończeniu miesiąca, którego opłata dotyczy.

Opłatę należy uiszczać gotówką w kasie Urzędu Miasta, ul. Piłsudskiego 17 lub przelewem na rachunek bankowy Miasta Łuków Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie nr 42 9206 1048 7103 0300 2000 0140.

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) zmiana wysokości stawek nie powoduje obowiązku złożenia nowej deklaracji.

Wysokość aktualnej opłaty zostanie wskazana w zawiadomieniu, które otrzyma każda osoba, której dotyczy obowiązek wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami.

/-/ Burmistrz Miasta Łuków