Dzisiaj jest: 6 Grudnia 2019   |   Imieniny obchodzą: Mikołaj, Emilian, Leontyna

 

Obwieszczenie

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków w rejonie ulic: Zimna Woda, Turystyczna, Nadrzeczna, Jana Pawła II, Ryszarda Stankiewicza, Jana Kilińskiego, Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego. 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVIII/281/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 2 sierpnia 2017 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/285/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków w rejonie ulic: Zimna Woda, Turystyczna, Nadrzeczna, Warszawska, Jana Pawła II, Ryszarda Stankiewicza, Jana Kilińskiego, Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego i Uchwałą Nr IV/26/2019 Rady Miasta Łuków z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków w rejonie ulic: Zimna Woda, Turystyczna, Nadrzeczna, Warszawska, Jana Pawła II, Ryszarda Stankiewicza, Jana Kilińskiego, Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków w rejonie ulic: Zimna Woda, Turystyczna, Nadrzeczna, Jana Pawła II, Ryszarda Stankiewicza, Jana Kilińskiego, Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. projektu w dniach od 21 sierpnia 2019 r. do 18 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków (pokój Nr 6 na parterze) w godzinach od 10.00 do 14.00 oraz o jego publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Łuków.

Wykładany do publicznego wglądu projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko obejmuje wyłącznie teren oznaczony symbolami „U1” i „U2” położony w rejonie ul. Ryszarda Stankiewicza i Jana Pawła II w Łukowie, dla którego wprowadzono rozwiązania wynikające z uwzględnionej Zarządzeniem Nr 103/2019 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 07 sierpnia 2019 r. uwagi złożonej do przedmiotowego projektu planu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu i w prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się w dniu 05 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków (sala konferencyjna) w godz. od 13.00 do 14.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3, art. 40, art. 41, art. 46 pkt 1 w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu oraz prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie lub ustnie do protokołu do Burmistrza Miasta Łuków z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 października 2019 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone:

  1. 2. kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
  2. 2. podpisem zaufanym albo:
  3. 3. podpisem osobistym.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków w rejonie ulic: Zimna Woda, Turystyczna, Nadrzeczna, Jana Pawła II, Ryszarda Stankiewicza, Jana Kilińskiego, Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego:

1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków; kontakt z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków w rejonie ulic: Zimna Woda, Turystyczna, Nadrzeczna, Jana Pawła II, Ryszarda Stankiewicza, Jana Kilińskiego, Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego i związaną z tym procedurą planistyczną. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w szczególności art. 17 tej ustawy.

3. Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt niniejsze materiały są przechowywane 25 lat od roku następnego po zakończeniu sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego, gdzie będą przechowywane wieczyście.

4. Składającemu przysługuje, na zasadach przewidzianych w RODO, prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, żądania ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, a odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.

6. W przypadku żądania informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO), prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Burmistrz Miasta Łuków

/-/ Piotr Płudowski