Dzisiaj jest: 20 Stycznia 2019   |   Imieniny obchodzą: Fabian, Sebastian

Nieruchomości na sprzedaż

 

1. Nieruchomość położona przy ul. Konwiktorskiej

Działka:
- nr 6270/1 – pow 628 m2

Przeznaczenie: UMN - realizacja i utrzymanie zabudowy usług nieuciążliwych, w tym hoteli i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Ogłoszenie o przetargu

Nieruchomości na sprzedaż

 

2. Nieruchomość położona przy ul. Pana Tadeusza

Składająca się z działek:
- nr 6860/305 - pow. 206 m2
- nr 6860/306 - pow. 1 700 m2
- nr 6860/307 - pow. 309 m2

Przeznaczenie: MNU-realizacja i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, w tym hoteli

Nieruchomości na sprzedaż

 

3. Nieruchomość położona przy ul. Kiernickich

Działka:
- nr 7009/14 - pow 823 m2

Przeznaczenie: MNU-realizacja i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, w tym hoteli

Nieruchomości na sprzedaż

 

4. Nieruchomość położona przy ul. Pana Tadeusza

Działka:
- nr 6860/302 - pow 1 670 m2

Przeznaczenie: MNU-realizacja i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, w tym hoteli

Nieruchomości na sprzedaż

 

5. Nieruchomość położona przy ul. Pana Tadeusza

Składająca się z działek:
- nr 6899/11 - pow 748 m2
- nr 6899/13 - pow 90 m2

Przeznaczenie: MNU-realizacja i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, w tym hoteli

Nieruchomości na sprzedaż

 

6. Nieruchomość położona przy ul. Nowogródek

Składająca się z działek:
- nr 6860/346 - pow 463 m2
- nr 6849/7 - pow 16 m2

Przeznaczenie: MNI-realizacja i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej intensywnej

Nieruchomości na sprzedaż

 

7. Nieruchomość położona przy ul. Południowej

Składająca się z działek:
- nr 7014/10 - pow 365 m2
- nr 7016/10 - pow 410 m2
- nr 7012/4 - pow 1 193 m2 (udział 1/3)

Przeznaczenie: MNE8-realizacja i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej

Nieruchomości na sprzedaż

 

8. Nieruchomość położona przy ul. Południowej

Składająca się z działek:
- nr 7014/11 - pow 357 m2
- nr 7016/11 - pow 408 m2
- nr 7012/4 - pow 1 193 m2 (udział 1/3)

Przeznaczenie: MNE8-realizacja i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej

Nieruchomości na sprzedaż

 

9. Nieruchomość położona przy ul. Południowej

Składająca się z działek:
- nr 7014/12 - pow 436 m2
- nr 7016/12 - pow 515 m2
- nr 7012/4 - pow 1 193 m2 (udział 1/3)

Przeznaczenie: MNE8-realizacja i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej

Nieruchomości na sprzedaż

 

10. Nieruchomość położona przy ul. Łapiguz

Działka:
- nr 1256/26 - pow 1,4913 ha

Przeznaczenie: P1- tereny przeznaczone na realizację i utrzymanie składów i magazynów

Nieruchomości na sprzedaż

 

11. Nieruchomość położona przy ul. Łapiguz

Działka:
- nr 1256/29 - pow 2,1991 ha

Przeznaczenie: P - tereny przeznaczone na realizację i utrzymanie składów i magazynów

Nieruchomości na sprzedaż

 

12. Nieruchomość położona przy ul. Kanałowej

Działka:
- nr 8750/2 - pow 145 m2

Przeznaczenie: MNU - realizacja i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, w tym hoteli

Nieruchomości na sprzedaż

 

13. Nieruchomość położona przy ul. Siedlecka/Jana Pawła II

Składająca się z działek:
- nr 5656 - pow 1 376 m2
- nr 5658 - pow 261 m2

Przeznaczenie: MNU - realizacja i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, w tym hoteli

Nieruchomości na sprzedaż

 

 

Wniosek na bezpłatne usunięcie i zutylizowanie azbestu

1. Poradnik Beneficjenta-Wnioskodawcy

2. Dofinansowanie dla Beneficjentów

3. Wniosek

4. Oświadczenie uprawnionego wykonawcy

 

Zgłoszenie robót nie wymagających uzyskania pozwolenia - wzory dokumentów:

1. Instrukcja złożenia zgłoszenia

2. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością

 

Wnioski należy składać do dnia 27 listopada 2015 r. w Urzędzie Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17.

Szczegółowe informacje: Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego, inspektor Henryk Bosek, tel. 25 798 3001 wew. 102, pok. 12.

 

Łukowska Rada Biznesu

W dniu 31 stycznia 2012 r. z inicjatywy Burmistrza Miasta Łuków Pana Dariusza Szustka odbyło się spotkanie poświęcone utworzeniu Łukowskiej Rady Biznesu. Wśród kilkudziesięciu zaproszonych gości przybyły na spotkanie osoby reprezentujące duże przedsiębiorstwa jak również prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Głównym założeniem programowym Łukowskiej Rady Biznesu poza czynną współpracą z samorządem miejskim w sprawach rozwoju społeczno – gospodarczego Miasta jest rozwiązywanie podstawowych problemów związanych z prowadzeniem biznesu w naszym mieście i regionie.

W wyniku inauguracji powstania Łukowskiej Rady Biznesu z gremium przybyłych gości reprezentujących różne sektory działalności gospodarczej wybrane zostało pięcioosobowe prezydium, którego przewodniczącą została Pani Zofia Żuk, zaś jej zastępcami mianowano Panią Katarzynę Goławską oraz Pana Jakuba Chruściela. Pozostali członkowie prezydium to Pan Zbigniew Kołodziej oraz Pan Sławomir Dziudzik.

Skład Łukowskiej Rady Biznesu:

Zofia Żuk - przewodnicząca
Katarzyna Goławska - zastępca przewodniczącej
Jakub Chruściel - zastępca przewodniczącej
Zbigniew Kołodziej - prezydium
Janusz Ambroziak
Zbigniew Bancerz
Marek Białogrodzki
Mariusz Borysiuk
Agnieszka Budner
Adam Cabaj
Krzysztof Dobrowolski
Gerard Duczkowski
Danuta Dudek
Magdalena Głuchowska
Walerian Grochowski
Anna Jagiełło

Kazimierz Jakubiak
Stanisław Kowalczyk
Danuta Kożuchowska
Jakub Kożuchowski
Bogdan Kucharski
Krzysztof Kuciński
Waldemar Krypa
Tomasz Madoń
Bogusława Małycha
Ireneusz Mateńko
Alicja Nowicka
Eugeniusz Onysk
Walerian Pawluczuk
Krzysztof Poreda
Zofia Przeździak
Stanisław Puch

Dariusz Rosiński
Kazimierz Rosiński
Krzysztof Sierociuk
Marcin Sidorowicz

Andrzej Skomorowski
Artur Sprycha

Barbara Suchodolska
Andrzej Świerczewski

Grzegorz Uss
Teresa Welikan

Zbigniew Wędroch
Zbigniew Zabielski
Eugeniusz Zalewski

Oferta inwestycyjna

Oferta inwestycyjnaPodstrefa Łuków w Mieście Łuków przy ul. Strzelniczej i ul. Łapiguz została ustanowiona w dniu 24 lipca 2012 r. na mocy rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 917). Pierwotnie teren Podstrefy obejmował trzy działki ewidencyjne zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie o łącznej powierzchni 13,20 ha. W 2014 r. dokonano wydzielenia geodezyjnego działek pod infrastrukturę techniczną, w związku z czym teren przeznaczony do sprzedaży obejmuje pięć działek geodezyjnych o łącznej powierzchni 11,8092 ha.

Charakterystyka Podstrefy
Teren Podstrefy położony jest na obrzeżach Miasta Łuków, w terenie zabudowanym przeznaczonym na realizację i utrzymanie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dużym udziałem zieleni urządzonej.

Odległość terenu od najbliższej autostrady (numer drogi A2) wynosi 231 km, zaś od najbliższej drogi krajowej o numerze 76 wynosi 0,35 km oraz od drogi krajowej nr 63 - 2,80 km. Teren  (dz. nr 1258/3, 1256/16) przylega bezpośrednio do drogi gminnej. Działka nr 1256/14 oddalona jest od drogi publicznej o 0,35 m, jednakże dostęp do niej jest możliwy drogą wewnętrzną, której właścicielem jest Skarb Państwa a władającym Miasto Łuków. W odległości 1,3 km od granic terenu znajduje się najbliższa linia kolejowa nr E 26 ze stacją kolejową Łuków Łapiguz, zaś w odległości 4,6 km znajduje się linia kolejowa E 2 ze stacją kolejową Łuków.

Teren inwestycyjny posiada dostęp do infrastruktury technicznej. Przez teren Podstrefy Łuków przebiega linia napowietrzna średniego napięcia 15kV, która stanowić może podstawę zasilania w energię elektryczną terenu. Łączna moc, jaka jest możliwa do uzyskania z obecnych urządzeń wynosi 1 MW. W związku z przewidzianą docelowo budową rozdzielni napięcia 110/15kV można traktować iż będzie możliwa do osiągnięcia moc nawet 12 MW.

W ulicy Łapiguz oddalonej o 350 m od terenu zlokalizowany jest gazociąg średniego ciśnienia o średnicy rury 63 mm i przepustowości 200 m3/h stanowiący podstawę do wybudowania przyłączy gazowych.

W 2014 r. Miasto w ramach realizacji projektu pn. „Budowa infrastruktury na terenie Podstrefy Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka uzbroiło teren w następujące elementy infrastruktury:
- sieć wodociągową PE śr. Ø160 dł. 1034,5 m wraz z hydrantami nadziemnymi (9 szt.) i przyłączami PE śr. Ø90 (3 szt.) o łącznej dł. 30 m,
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kanał PCV śr. 315 o dł. 408 m oraz tłocznej, kanał PE śr. 110 o dł. 217 m wraz ze studniami rewizyjnymi na kanale graw. o śr. 1000 (11 szt.), studnią rewizyjną na kanale tłocznym o śr. 1000 (1 szt.) oraz jedną przepompownią ścieków,
- sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 527 m z przykanalikami dł. 124,5 m wraz ze studniami śr. 1000 (13 szt.), osadnikiem śr. 1800 (1 szt.), separatorem koalescencyjnym (1szt.),
- kablowe przyłącze energetyczne nn zasilające przepompownię ścieków sanitarnych (dł. 240 m) wraz z szafami sterująco – zasilającymi przepompownię i instalacją uziemiającą,
- wewnętrzną drogę dojazdową o dł. 622,2 m i szerokości 7,0 m ze zjazdami i dwoma placami nawrotowymi o nawierzchni z kostki brukowej i nośności 100 kN na oś,
- oświetlenie wewnętrznej drogi dojazdowej – linia oświetleniowa dł. 638 m w tym 21 latarni oświetleniowych.

Oferta inwestycyjnaOferta inwestycyjnaOferta inwestycyjna

Podstrefa Łuków - Trafione Inwestycje

The Łuków Sub-zone - A Sound Investment

www.inwestujunas.pl

Strategia Rozwoju Lokalnego Miasta Łuków na lata 2015-2020

W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Łuków na lata 2015 - 2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety. Jej celem jest poznanie opinii w sprawach najistotniejszych w kontekście rozwoju i poprawy warunków życia mieszkańców Łukowa.

Poznanie opinii i oczekiwań mieszkańców pozwoli na wyznaczenie priorytetowych dla rozwoju Łukowa kierunków działań i obszarów inwestycyjnych na najbliższe lata.

Projekt Strategii Rozwoju Lokalnego Miasta Łuków na lata 2015-2020

Uwagi do części diagnostycznej Strategii Rozwoju Lokalnego Miasta Łuków na lata 2015-2020 należy wysyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 12 grudnia 2014 r. w godzinach 10:00 - 13:00 w Urzędzie Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków, Sala konferencyjna im. Jana Pawła II.

NOWE ZASADY ODBIORU ŚMIECI

Jak segregować odpady

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Koszty Funkcjonowania Nowego Systemu Gospodarki Odpadami

NOWE ZASADY ODBIORU ŚMIECI

Od 1 lipca 2013 roku na terenie całego kraju, w tym również na terenie naszego miasta obowiązują  nowe zasady odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz naliczania opłat za ich odbiór z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

Tu możesz pobrać: Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łuków

Została wyłoniona w drodze przetargu firma, która odbiera odpady komunalne od wszystkich właścicieli nieruchomości. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy Łukowa uiszczają do Urzędu Miasta Łuków opłatę naliczoną od osoby (w przypadku nieruchomości zamieszkałych) i od pojemnika (w przypadku nieruchomości nie zamieszkałych) w wysokości określonej uchwałą Rady Miasta Łuków. Osoby segregujące odpady płacą mniej.

Tu możesz pobrać: Uchwała nr XXIII/170/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Wyliczoną w deklaracji opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacić bez wezwania w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Miasta Łuków:

Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie
Nr 42 9206 1048 7103 0300 2000 0140

Termin wnoszenia opłaty: opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest przez właścicieli nieruchomości – bez wezwania – miesięcznie do 15 dnia miesiąca, następującego po zakończeniu miesiąca, którego opłata dotyczy.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalania wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć korektę deklaracji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

W przypadku nie złożenia deklaracji lub niezgodności pomiędzy wskazaną w deklaracji liczbą osób zamieszkałych, a stwierdzonym stanem faktycznym, Burmistrz Miasta zobowiązany będzie określić wysokość opłaty w drodze decyzji administracyjnej.

Tutaj możesz pobrać deklarację w wersji elektronicznej:

Deklaracja dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych Łuków (003)
Deklaracja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych Łuków (003)
Załącznik nr 1a do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY - ULOTKA

INFORMACJE O GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI W MIEŚCIE ŁUKÓW

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1399) Burmistrz Miasta Łuków podaje do publicznej wiadomości informacje o:

a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Łuków:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) usługi w zakresie odbieranie i transportu odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta Łuków świadczy:

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie
adres siedziby: ul. Partyzantów 6b, 21-400 Łuków.

b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne  od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Łuków, zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych  przeznaczonych do składowania:

Miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Łuków zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest:

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach
k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski.

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach
k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. - instalacja
Biała 185b, 21-300 Radzyń Podlaski

c) osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Zgodnie z rocznym sprawozdaniem Burmistrza Miasta Łuków z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Miasto Łuków osiągnęło następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Nazwa podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości Dane za rok Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji następujących odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania
Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie 2012 22,90 % 100 % 57,8795 %
Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie 2013 32,043 % 89,39 % 28,27 %

d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1399) został utworzony

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK

zlokalizowany w Łukowie przy ul. Świderskiej 128. PSZOK czynny jest od wtorku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 oraz w soboty w godz. od 9.00 do 14.00.

e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j.: Dz. U. 2013, poz. 1155):

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przyjmowany jest w:

Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
zlokalizowanym w Łukowie przy ul. Świderskiej 128.

Łukowskie przedsiębiorstwa

Anna Bilińska PPHU Elli

21-400 Łuków, ul. Browarna 23
tel: 25 798 68 28
tel. 500 105 397

Pracownia proponuje usługi w zakresie:

 • krawiectwo lekkie
 • naprawa odzieży
 • przeróbki
 • dopasowanie gotowej odzieży, itp.

SZYBKI TERMIN REALIZACJI

Serdecznie zapraszam
pon. - piąt. 10-18
możliwy kontakt przez sklep
MODNA PANI
ul. Lewickiego 7

 

AUTO RADIO CENTRUM

21-400 Łuków, ul. Armii Krajowej 7
tel/fax: 25 798 44 82
Oferuje:

 • Profesjonalne nagłaśnianie samochodów
 • Radioodtwarzacze, głośniki, anteny, kable
 • Zestawy głośnomówiące, akcesoria GSM
 • Kolumny do kina domowego
 • Sprzedaż, montaż, serwis

 

BANK BGŻ BNP Paribas S.A.

Oddział w Łukowie, 21-400 Łuków, ul. Wyszyńskiego 25
tel: 25 798 59 22

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.bgz.pl

 • Oferta dla klientów indywidualnych
 • Bankowość Osobista dla najbardziej wymagających klientów
 • Kompleksowa oferta produktów i usług bankowych pomocnych w zarządzaniu finansami każdego rodzaju firmy
 • Oferta dla sektora rolno-spożywczego

 

 BANK SPÓŁDZIELCZY

21-400 Łuków, ul. Chopina 5
tel: 25 798 26 70
Oferuje:

 • Szeroką gamę tradycyjnych i nowoczesnych usług bankowych
 • Tanie kredyty
 • Korzystne lokaty
 • Najniższe opłaty za usługi bankowe

 

 BANK ZACHODNI WBK Partner

21-400 Łuków, ul. Dmocha 2a
tel./fax: 25798 67 22
www: www.bzwbk.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CORAZ WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI W JEDNYM MIEJSCU:

 • kredyt gotówkowy – tanio, szybko!
 • pierwsza lokata swobodnie zarabiająca
 • atrakcyjne konta dla wszystkich
 • konta oszczędnościowe
 • najtańsze w mieście opłaty za rachunki
 • Western Union

 

 BAR APETITA

21-400 Łuków, ul. Staropijarska 6b
tel.: 25798 77 55

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

czynne:

 • pn. - pt. 9.00 - 18.00
 • sobota 10.00 - 16.00

 

"JUVENTUR" BIURO PODRÓŻY AGENCJA TURYSTYCZNA

 21-400 Łuków, ul. Kozia 3A
tel. 25 797 22 34
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oferuje:

 • bilety autokarowe międzynarodowe
 • bilety lotnicze
 • bilety promowe
 • karty euro 26
 • wczasy w Polsce i zagranicą
 • oferty LAST MINUTE
 • wczasy dla seniora

 

 BIURO USŁUG PODATKOWYCH Sp. z o.o.

Obudź w sobie przedsiębiorcę!

 


21-400 Łuków, ul. Wyszyńskiego 18b
Infolinia 0 801 044 017
tel.fax 25 798 96 48
www: www.bupspzoo.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • pomoc w założeniu działalności - jedno okienko
 • księgowość uproszczona - PKPIR, ryczałt, karta podatkowa
 • księgi rachunkowe
 • obsługa stowarzyszeń
 • pełna obsługa kadrowa
 • obsługa przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych
 • szereg usług dodatkowych

Sprawdź jak możemy Ci pomóc osiągnąć sukces.

 

 BRAND-METAL Skup złomu metali kolorowych

21-400 Łuków, ul. Prusa 8
tel.: 602 799 642
www: www.brandmetal.eu
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SKUPUJE:

 • miedź
 • aluminium
 • puszki alum.
 • mosiądz
 • stal kwasoodporna
 • ołów
 • stal, żeliwo
 • gazety, karton

 

 CENTRUM DORADZTWA FINANSOWEGO

URSZULA BANCERZ

21-400 Łuków, ul. Ks. Brzóski 17
tel.fax 25) 798 77 02
tel. kom. 606 993 545
www: www.cdf.lukow.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferuje:

 • Pozyskiwanie funduszy UE dla przedsiębiorstw oraz osób fizycznych
 • Szkolenia
 • Najem sal szkoleniowych
 • Pożyczki/kredyty dla przedsiębiorstw

 

 CYFROWE STUDIO WIDEO "WYSOKIŃSKI MEDIA"

Robert Wysokiński

21-400 Łuków, ul. Skrzetuskiego 4/7
tel. 513 86 99 16 lub 516 50 55 90
www:www.studiowideo.com.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oferuje:

 • reportaże video i foto z uroczystości rodzinnych i okolicznościowych: śluby, wesela, studniówki, chrzty, pierwsze komunie święte, święcenia kapłańskie, prymicje, śluby wieczyste oraz imprezy firmowe, konferencje, bankiety, półmetki, osiemnastki, imprezy szkolne i przedszkolne,
 • produkcję filmów i fotografii: szkoleniowych, instruktażowych, promocyjnych, reklamowych, edukacyjnych,
 • produkcję filmów i fotografii z wypraw turystycznych,
 • realizację innych filmów na życzenie klientów.

 

D.H. GUST

21-400 Łuków, ul. Staropijarska 6
tel. 25 797 63 90
fax 25 798 88 80
www: www.gust.com.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oferuje:

 • glazurę
 • terakotę
 • artykuły wyposażenia i wykańczania wnętrz
 • AGD
 • RTV
 • perfumerię
 • kosmetyki
 • chemię gospodarcza
 • zabawki
 • upominki
 • odzież
 • obuwie
 • firany

 

 "DROPLAN" ZAKŁAD USŁUG INŻYNIERYJNYCH

21-400 Łuków, ul. J. Kochanowskiego 24
tel/fax: 25 798 37 14
kom: 605 090876
Wykonuje usługi budowlane w zakresie:

 • Projektowania: dróg i ulic, placów manewrowych i postojowych, parkingów, wjazdów na działkę
 • Wykonawstwa: układanie kostki brukowej, roboty ziemne

 

 "ECO-SKÓR"

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE

ZAKŁAD PRODUKCYJNY
21-400 Łuków, Ryżki 76
tel/fax: 25 798 23 34
kom: 502 682779
Producent:

 • Materiałów powlekanych
 • Dwusklejek i trójsklejek obuwniczych
 • Materiałów odzieżowych (satyna, skóra węża i inne)
 • Laminacja materiałów metodą płomieniową

 

 

 

 FIRMA WW WOJCIECH WRONA

21-400 Łuków, ul. Wójtostwo 18
tel/fax. 25 798 58 42
www: www.firmaww.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oferuje:

 • Projektowanie i produkcja maszyn, urządzeń, linii technologicznych dla przemysłu mięsnego
 • Produkcja wyrobów ze stali kwasoodpornej
 • Przyrządy specjalistyczne

 

 "FOTO ZARZYCKI" ARTYKUŁY I USŁUGI FOTO-VIDEO

Grzegorz Zarzycki

21-400 Łuków, ul. Dmocha 13
tel/fax: 25 798 49 78
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Produkcja filmów video: reklamowych, dydaktycznych, prezentacyjnych, reportażowych Profesjonalne zdjęcia: reklamowe, studyjne, reportażowe.

 

"INTER-COM" KOMPUTERY S.C.

21-400 Łuków, ul. Staropijarska 2 a
tel: 25 798 99 55
kom: 502 066172
Oferuje:

 • Komputery
 • Kasy fiskalne
 • Systemy alarmowe
 • Oprogramowanie
 • Akcesoria GSM
 • Sieci LAN/Wan

 

 "INŻYNIERIA" S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH

21-400 Łuków, ul. Łapiguz 102
tel: 25 798 30 31 do 32
fax: 25 798 22 53
Wykonuje:

 • Obiekty przemysłowe i roboty inżynieryjne
 • Oczyszczanie i przepompowywanie ścieków
 • Stacje uzdatniania wody
 • Kanalizacje sanitarne i deszczowe
 • Magistrale cieplne i wodociągowe
 • Obiekty przemysłowe

 

 "IR-BUD" Ireneusz Goławski

Siedziba: 21-411 Wojcieszków, ul. Kleeberga 15
tel/fax: 25 755 41 11
Biuro: 21-400 Łuków, ul. Dmocha 33
tel: 25 797 13 27
fax: 25 797 13 48
Skład drewna: 21-400 Łuków, ul. Warszawska 87
Tartak: 21-230 Sosnowica, ul. Parczewska 14
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: www.ir-bud.pl
Oferujemy:

 • rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne
 • wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • stawianie rusztowań
 • roboty związane z fundamentowaniem
 • wykonywanie robót budowlanych murarskich
 • wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli
 • wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych
 • wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych
 • wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych
 • wykonywanie instalacji gazowych
 • wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • tynkowanie
 • zakładanie stolarki budowlanej
 • posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • malowanie
 • wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską
 • całodobowe pogotowie remontowo-naprawcze
 • impregnacja ciśnieniowa, drewno budowlane
 • więźba dachowa, podkłady drewniane
 • palety, palisada, bale
 • kora sosnowa, drewno opałowe
 • drewno kominkowe oraz transport
 • specjalistyczna wycinka drzew
 • usługi podnośnikiem koszowym 16m
 • usługi wózkiem widłowym CAT
 • transport krajowy i międzynarodowy

 

 "JAWOR" SKLEP MEBLOWY

21-400 Łuków, ul. Żelechowska 26
tel: 25 798 22 49
Oferuje szeroki wybór mebli:

 • Pokojowych
 • Kuchennych
 • Tapicerowanych
 • Zabudowa kuchni

 

 KANCELARIA PRAWNO-FINANSOWA

Doradca Podatkowy mgr Piotr Piwowarczyk

21-400 Łuków, ul. Międzyrzecka 66
tel: 25 798 47 98
fax: 25 797 10 44

 • Zeznania i deklaracje podatkowe
 • Księgi i ewidencje podatkowe
 • Porady podatkowe
 • Rozliczenia i formularze ZUS
 • Reprezentowanie podatników przed organami skarbowymi

 

 "Kenez" Zaniewicz Daniel

21-400 Łuków, ul Wyszyńskiego 61
tel: 602 614 654
NIP: 825-188-69-10
www: www.kenez.eu
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oferuje:

 • Sporządzanie Świadectw Charakterystyki Energetycznej
 • Certyfikaty energetyczne
 • Doradztwo w zakresie nieruchomości

 

 "KODER" - systemy zabezpieczeń antykradzieżowych

21-400 Łuków, ul. Konarskiego 6
tel: 25 798 67 65
kom: 601 859276
Oferuje:

 • autoryzowany punkt obsługi wielu marek alarmów
 • profesjonalny montaż systemów alarmowych
 • alarmy, immobilizery, blokady silnika
 • syreny, czujniki, radiopowiadomienia
 • centralne zamki, domykanie szyb i szyberdachów

 

 Leksykon Firm - lokalna wyszukiwarka firm

tel./fax.: 25 798 39 36
tel.: 796 280 170
tel.: 796 649 775
Skype: leksykon.firm
www: www.leksykonfirm.com
Facebook: facebook.com/pages/Leksykon-Firm
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oferuje:

 • Kompleksowe usługi reklamowe
 • Prezentacje firm z miasta i regionu na lokalnej stronie
 • Aktualne informacje o promocjach oferowanych przez firmy

 

 Lokalny serwis ogłoszeniowy Łuków

www.LukowStrefa.pl
www: www.LukowStrefa.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Na portalu Łuków Strefa każdy może dodać ogłoszenia ze zdjęciami bez opłat w ponad 20 kategoriach:

 • praca
 • mieszkanie do wynajęcia
 • działki na sprzedaż
 • samochody
 • telefony
 • używane meble i innych
 • katalog firm z Łukowa

 

 LUKMAN multimedia sp. z o.o.

21-400 Łuków, ul. Międzyrzecka 30
tel. 25 7855555
fax. 25 7983354

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.lukman.pl

Oferujemy kompleksowe usługi telekomunikacyjne:

- dostęp do Internetu:
         - światłowodowy w budynkach wielorodzinnych
         - radiowy w domach jednorodzinnych
        
- dla osób prywatnych, firm i instytucji
         - telewizja kablowa oraz cyfrowa naziemna
         - telefonia cyfrowa

Działamy na terenie Łukowa, w całym powiecie łukowskim oraz powiatach sąsiadujących

 

 "ŁUKSJA" SPÓŁDZIELNIA IM. GEN. KLEEBERGA

21-400 Łuków, ul. Staropijarska 3
tel: 25 798 30 21
fax: 25 798 22 75
www: www.luksja.com.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Producent:

 • Eleganckiej odzieży damskiej
 • Odzieży sportowej
 • Konfekcyjnych wyrobów do hoteli i pensjonatów (bielizny pościelowej, stołowej, ręczników i szlafroków)
 • Gadżetów reklamowych
 • Opakowań tekturowych

 

 "MARCO" KSIĘGARNIA

Mirosław Rojek

21-400 Łuków, Łazy 501
tel: 25 798 58 56
kom: 602 650 869
Firma posiada szeroki asortyment:

 • Podręczników oraz książek dla dzieci i młodzieży
 • Słowników, leksykonów, encyklopedii, przewodników, map i poradników
 • Artykułów szkolno-biurowych

MD-SAT

21-400 Łuków, ul.Międzyrzecka 30

tel.691 330 050, tel.697 111 515
www : www.md-sat.lukow.pl
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferujemy :

 • instalacje satelitarne i naziemne DVB-T.
 • modernizacja i serwis instalacji antenowych
 • nowoczesne instalacje multiswitch dla hoteli,wspólnot mieszkaniowych,instytucji
 • instalacje wielokonwerterowe
 • sprzedaż akcesoriów i osprzętu SAT-RTV

 

 MŁYN - ELEWATOR ŁUKÓW

Iwanowski Tomasz

21-400 Łuków, ul. Zbożowa 2
tel. 25 798 20 31
fax 25 798 27 30
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oferuje:

 • ciągły skup pszenicy, kontraktacja rzepaku
 • ciagła sprzedaż mąk i otrąb
 • skup interwencyjny dla ARR jęczmienia, kukurydzy i pszenicy

 

 "NOWBUD" J.NOWAK-A.NOWAK SPÓŁKA JAWNA

 21-400 Łuków, ul. Łapiguz 110B
tel/fax 25 798 72 15, 25 798 67 79
www: www.nowbud.net.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wykonujemy prace ogólnobudowlane we wszystkich branżach:

 • elektryczne
 • sanitarne
 • gazowe
 • wodno-kanalizacyjne
 • kompleksowe budowy obiektów
 • roboty ziemne
 • remonty i inne roboty towarzyszące
 • systemy ociepleń elewacji
 • pokryć dachowych papami termozgrzewalnymi

 

Przedsiębiorcy - lokalna wyszukiwarka firm

www: http://przedsiebiorcy.lukow.pl
tel. 728 197 776

Oferuje:

 •     Kompleksowe usługi reklamowe
 •     Prezentacje firm z miasta i regionu na lokalnej stronie
 •     Aktualne informacje o ofertach firmy

 

Przewóz osób

Busy osobowe - KRAJ I ZAGRANICA

Oferuje:

 • wesela
 • przysięgi
 • zawody sportowe
 • wyjazdy po samochody
 • imprezy okolicznościowe
 • i inne.

tel./fax 25 798 68 37, tel. kom. 600 249 936
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.busy-lukow.eu

 

 P.H.U. MONA

Pracownia krawiecka i sklep z tkaninami

21-400 Łuków, ul. Czerwonego Krzyża 6
tel: 25 798 24 21
www: www.monastore.com
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Szyjemy na miarę:

 • żakiety, tuniki, bluzki
 • spodnie, spódnice, sukienki
 • garsonki, suknie ślubne, odzież ciążową
 • haft komputerowy
 • skracanie oraz zwężanie odzieży
 • wszywanie zamków
 • nabijanie nap, naciąganie guzików

 

 "NOWA PIEKARNIA"

Krzysztof Karwowski

21-400 Łuków, Al. Kościuszki 35
tel: 25 798 37 17
fax: 25 798 89 42
Wyroby własne

 

"PIEKARNIA-CIASTKARNIA"

Eugeniusz Onysk

21-400 Łuków, ul. Międzyrzecka 18
tel: 25 798 21 84
fax: 25 798 33 35
Wyroby własne

 

 "POLLONUS" FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA

Wasilewski Leszek

21-400 Łuków, ul. Glinki 65
tel: 25 798 94 05
fax: 25 798 53 77
www: www.pollonus.com.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oferuje:

 • obuwie całoroczne męskie, damskie, młodzieżowe i dziecięce
 • wyłącznie z naturalnych skór
 • w szerokiej gamie wzorów i kolorów

 

 Pracownia Internetowa "PINT" Artur Nowak

21-400 Łuków, ul. Staropijarska 2a (II piętro)
tel. 505 266 989, 721 655 251
www: www.pint.pl www.facebook.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • projekty stron www
 • domeny, hosting
 • komputery, notebooki
 • kasy i drukarki fiskalne
 • programy dla firm
 • nawigacja GPS
 • usługi informatyczne
 • usługi serwisowe

 

 "PROJEKT C.O."

Henryk Soćko

21-400 Łuków, ul. Łapiguz 19
tel: 25) 798 25 29
Kompleksowe projektowanie nowoczesnych instalacji grzewczych
Nadzór robót sanitarnych

 

 

 Prywatna Placówka Oświatowo - Wychowawcza

Szkoła Języków Obcych Alma Mater

07-410 Ostrołęka, ul. H. Sienkiewicza 30
tel: 29 764 30 51
fax 29 766 48 27
Oddział w Łukowie:
21-400 Łuków, ul. 11 Listopada 12
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel./fax: 25 797 10 10

 

 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A.

 

21-400 Łuków, Al. Wojska Polskiego 61
tel: 25 798 20 18
fax: 25 798 20 19
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oferuje:

 • Sprzedaż na zamówienie mas mineralno-bitumicznych i prefabrykatów betonowych
 • Przerób masy bitumicznej z odzysku recyklingiem na gorąco w otaczarce
 • Usługi transportowo-sprzętowe i warsztatowe

 

 Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.

 

21-400 Łuków, ul. Partyzantów 6 b
tel/fax: 25 798 22 04
www: www.puik.lukow.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Usługi:

 • zbiorowe zaopatrzenie w wodę
 • zbiorowe odprowadzanie ścieków
 • odbiór i zagospodarowanie odpadów
 • ręczne i mechaniczne sprzątanie ulic, placów
 • badania laboratoryjne wody i ścieków
 • wywóz nieczystości ciekłych (opróżnianie szamb)

 

 "RELAX" FIRMA HANDLOWA

Marzanna i Jarosław Gula

21-400 Łuków, ul. Żelechowska 21
tel/fax: 25 798 08 54
Dystrybutor artykułów spożywczych

 

Serwis Komputerowy Łuków

21-400 Łuków, os. Unitów Podlaskich 17
tel. 728 197 776
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: http://komputerowe.lukow.pl

Kompleksowe usługi informatyczne dla firm i osób prywatnych:

 •     serwis, naprawa, konserwacja i modernizacja komputerów
 •     serwis, naprawa, konserwacja i modernizacja laptopów
 •     rebaling układów BGA, wymiana kondensatorów
 •     konfiguracja urządzeń mobilnych (tablety, telefony, nawigacje, itp.)
 •     tworzenie stron internetowych
 •     pozycjonowanie stron internetowych
 •     tworzenie szablonów aukcji
 •     usługi hostingowe
 •     administracja serwerami – Windows, Linux
 •     administracja strukturą informatyczną firmy
 •     opiekę i doradztwo nad systemami archiwizacji
 •     odzyskiwanie danych
 •     archiwizacja danych
 •     nieodwracalne kasowanie danych
 •     usuwanie wirusów komputerowych, robaków, trojanów
 •     doradztwo komputerowe
 •     projekt i wykonanie infrastruktury sieci komputerowych - LAN, WLAN
 •     konfiguracja sieci i urządzeń sieciowych
 •     podział łącza internetowego
 •     dostawę nowego sprzętu komputerowego
 •     kolokację sprzętu i systemów
 •     realizację infrastruktury w zakresie monitoringu
 •     archiwizacja kaset VHS na płyty DVD

 Szybko i skutecznie.

 

 Salon Ślubny PARISEL

21-400 Łuków, ul. Piłsudskiego 1
kom: 51472245, 502611987
www: www.parisel.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Największy salon ślubny. Suknie ślubne dla każdej panny młodej.

 

 SKLEP SPORTOWY ENTER

21-400 Łuków, ul. Wyszyńskiego 5
tel: 25 798 95 99
GG: 8422272
www: www.enter.lukow.pl/sport.php?id=sport
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oferuje:

 • Profesjonalny sprzęt do wyposażenia szkół, sali gimnastycznych oraz siłowni
 • Akcesoria wodne
 • Odzież
 • Obuwie sportowe na każdą nawierzchnie
 • Piłki
 • Akcesoria do różnych sztuk walki
 • Sprzęt turystyczny
 • Plecaki i torby podróżne
 • Puchary
 • Odżywki

 

 Specjalistyczny Gabinet Chorób Naczyń

Dr medycyny Piotr Niedziela

specjalista chirurg - chirurg naczyniowy

21-400 Łuków, ul. Przemysłowa 1a
tel. 501 235 678
rejestracja telefoniczna 81 773 90 45
www: www.piotrniedziela.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oferuje:

 • DIAGNOSTYKA I LECZENIE
 • Miażdżyca tętnic
 • Bóle i obrzęki kończyn
 • Owrzodzenie podudzi
 • Żylaki
 • Hemoroidy

 

 ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE - Anna Piskorek

21-400 Łuków, ul. Rurowa 88
tel. 604 118 744
www: www.energotec.com.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferuje:

 • Świadectwa Energetyczne/Certyfikaty Energetyczne
 • Audyty Energetyczne

 

 "TOP - MUSIC" - TOPowy Sklep Muzyczny

21-400 Łuków, ul. Warszawska 1A
tel: 25 798 67 51
strona: www.top-music.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oferuje:

 • sprzedaż instrumentów i akcesoriów muzycznych,
 • sprzętu DJ,
 • oświetlenia (dyskoteka, pub, bar, scena),
 • nagłośnienia dyskotekowego, scenicznego oraz miejsc użyteczności publicznej,
 • doradztwo oraz projekty z zakresu w/w.

 

F.U. TRAK - Mariusz Krasuski

21-400 Łuków, ul. Browarna 41
tel: 660 758 730, 797 827 974
strona: www.www.roletytrak.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript."> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oferuje:

 • Rolety
 • Rolety antywłamaniowe
 • Moskitiery
 • Plisy
 • Żaluzje
 • Wertikale

 

 ZAKŁAD MLECZARSKI SP. Z O.O.

21-400 Łuków, ul. Międzyrzecka 81
tel/fax: 25 798 20 26
Producent wyrobów mleczarskich

 

 "VIKAM" KOMPUTERY

M & A Pieniak

21-400 Łuków, ul. Dmocha 8
tel: 25 798 23 36
Oferuje:

 • Komputery
 • Kasy fiskalne
 • Drukarki
 • Oprogramowanie
 • Serwis
 • Telefony
 • Akcesoria

  

 ZAKŁAD PRZEMYSŁU DRZEWNEGO "DREWMARK"

tel: 25 798 58 71
kom. 605 668 614
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oferujemy:

 • wieźbę dachową
 • tarcicę iglastą i liściastą (suchą i mokrą)
 • elementy ogrodzeniowe (sztachety)
 • elementy meblowe (fryza)
 • deski szalówkowe i podłogowe
 • łopaty do śniegu plastikowe i drewniane
 • usługowe cięcie i suszenie drewna

 

 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

O/Radzyń Podl. Inspektorat Łuków

21-400 Łuków, ul. Wyszyńskiego 56
tel: 25 798 58 69
fax: 25 798 41 28

 

 ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH

Czesław Koźlak

21-400 Łuków, ul. Kilińskiego 29
tel: 25 798 42 17
kom: 502 682478
Świadczy usługi w zakresie:

 • Czyszczenie przewodów kominowych
 • Odbioru urządzeń kominowo-grzewczych
 • Opiniowania urządzeń kominowo-grzewczych dotyczących gazu ziemnego
 • Okresowych kontroli urządzeń kominowych
 • Montaż wkładów kominowych

 

 ZAKŁADY MIĘSNE "ŁMEAT-ŁUKÓW" S.A.

21-400 Łuków, ul. Przemysłowa 15
tel: 25 798 24 01
fax: 25 798 42 32
www: www.zmlukow.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oferuje:

 • Wędzonki i kiełbasy
 • Wędliny podrobowe
 • Konserwy
 • Mięsa i tłuszcze