Dzisiaj jest: 16 Września 2019   |   Imieniny obchodzą: Edyta, Kamil, Korneliusz


Ogłoszenie

Zgodnie z art. 6r, pkt. 1ab ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018, poz. 1454 z poźń. zm.) od dnia 06 września 2019 r. środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonywać w kasach Urzędu Miasta Łuków w godz. 7.30 – 15.00 lub na nowy rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie
84 9206 0009 7103 0300 2000 0170


 

NOWE ZASADY ODBIORU ŚMIECI

Jak segregować odpady

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Koszty Funkcjonowania Nowego Systemu Gospodarki Odpadami

NOWE ZASADY ODBIORU ŚMIECI

Od 1 lipca 2013 roku na terenie całego kraju, w tym również na terenie naszego miasta obowiązują  nowe zasady odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz naliczania opłat za ich odbiór z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

Tu możesz pobrać: Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łuków

Została wyłoniona w drodze przetargu firma, która odbiera odpady komunalne od wszystkich właścicieli nieruchomości. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy Łukowa uiszczają do Urzędu Miasta Łuków opłatę naliczoną od osoby (w przypadku nieruchomości zamieszkałych) i od pojemnika (w przypadku nieruchomości nie zamieszkałych) w wysokości określonej uchwałą Rady Miasta Łuków. Osoby segregujące odpady płacą mniej.

Tu możesz pobrać: Uchwała nr XXIII/170/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Wyliczoną w deklaracji opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacić bez wezwania w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Miasta Łuków:

Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie
Nr 42 9206 1048 7103 0300 2000 0140

Termin wnoszenia opłaty: opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest przez właścicieli nieruchomości – bez wezwania – miesięcznie do 15 dnia miesiąca, następującego po zakończeniu miesiąca, którego opłata dotyczy.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalania wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć korektę deklaracji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

W przypadku nie złożenia deklaracji lub niezgodności pomiędzy wskazaną w deklaracji liczbą osób zamieszkałych, a stwierdzonym stanem faktycznym, Burmistrz Miasta zobowiązany będzie określić wysokość opłaty w drodze decyzji administracyjnej.

Tutaj możesz pobrać deklarację w wersji elektronicznej:

Deklaracja dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych Łuków (003)
Deklaracja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych Łuków (003)
Załącznik nr 1a do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY - ULOTKA

INFORMACJE O GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI W MIEŚCIE ŁUKÓW

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1399) Burmistrz Miasta Łuków podaje do publicznej wiadomości informacje o:

a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Łuków:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) usługi w zakresie odbieranie i transportu odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta Łuków świadczy:

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie
adres siedziby: ul. Partyzantów 6b, 21-400 Łuków.

b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne  od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Łuków, zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych  przeznaczonych do składowania:

Miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Łuków zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest:

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach
k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski.

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach
k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. - instalacja
Biała 185b, 21-300 Radzyń Podlaski

c) osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Zgodnie z rocznym sprawozdaniem Burmistrza Miasta Łuków z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Miasto Łuków osiągnęło następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Nazwa podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości Dane za rok Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji następujących odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania
Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie 2012 22,90 % 100 % 57,8795 %
Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie 2013 32,043 % 89,39 % 28,27 %

d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1399) został utworzony

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK

zlokalizowany w Łukowie przy ul. Świderskiej 128. PSZOK czynny jest od wtorku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 oraz w soboty w godz. od 9.00 do 14.00.

e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j.: Dz. U. 2013, poz. 1155):

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przyjmowany jest w:

Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
zlokalizowanym w Łukowie przy ul. Świderskiej 128.