NOWE ZASADY ODBIORU ŚMIECI

  • Drukuj

Jak segregować odpady

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Koszty Funkcjonowania Nowego Systemu Gospodarki Odpadami

NOWE ZASADY ODBIORU ŚMIECI

Od 1 lipca 2013 roku na terenie całego kraju, w tym również na terenie naszego miasta obowiązują  nowe zasady odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz naliczania opłat za ich odbiór z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

Tu możesz pobrać: Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łuków

Została wyłoniona w drodze przetargu firma, która odbiera odpady komunalne od wszystkich właścicieli nieruchomości. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy Łukowa uiszczają do Urzędu Miasta Łuków opłatę naliczoną od osoby (w przypadku nieruchomości zamieszkałych) i od pojemnika (w przypadku nieruchomości nie zamieszkałych) w wysokości określonej uchwałą Rady Miasta Łuków. Osoby segregujące odpady płacą mniej.

Tu możesz pobrać: Uchwała nr XXIII/170/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Wyliczoną w deklaracji opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacić bez wezwania w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Miasta Łuków:

Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie
Nr 42 9206 1048 7103 0300 2000 0140

Termin wnoszenia opłaty: opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest przez właścicieli nieruchomości – bez wezwania – miesięcznie do 15 dnia miesiąca, następującego po zakończeniu miesiąca, którego opłata dotyczy.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalania wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć korektę deklaracji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

W przypadku nie złożenia deklaracji lub niezgodności pomiędzy wskazaną w deklaracji liczbą osób zamieszkałych, a stwierdzonym stanem faktycznym, Burmistrz Miasta zobowiązany będzie określić wysokość opłaty w drodze decyzji administracyjnej.

Tutaj możesz pobrać deklarację w wersji elektronicznej:

Deklaracja dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych Łuków (003)
Deklaracja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych Łuków (003)
Załącznik nr 1a do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY - ULOTKA

INFORMACJE O GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI W MIEŚCIE ŁUKÓW

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1399) Burmistrz Miasta Łuków podaje do publicznej wiadomości informacje o:

a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Łuków:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) usługi w zakresie odbieranie i transportu odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta Łuków świadczy:

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie
adres siedziby: ul. Partyzantów 6b, 21-400 Łuków.

b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne  od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Łuków, zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych  przeznaczonych do składowania:

Miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Łuków zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest:

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach
k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski.

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach
k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. - instalacja
Biała 185b, 21-300 Radzyń Podlaski

c) osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Zgodnie z rocznym sprawozdaniem Burmistrza Miasta Łuków z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Miasto Łuków osiągnęło następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Nazwa podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości Dane za rok Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji następujących odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania
Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie 2012 22,90 % 100 % 57,8795 %
Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie 2013 32,043 % 89,39 % 28,27 %

d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1399) został utworzony

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK

zlokalizowany w Łukowie przy ul. Świderskiej 128. PSZOK czynny jest od wtorku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 oraz w soboty w godz. od 9.00 do 14.00.

e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j.: Dz. U. 2013, poz. 1155):

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przyjmowany jest w:

Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
zlokalizowanym w Łukowie przy ul. Świderskiej 128.