Dzisiaj jest: 14 Lipca 2020   |   Imieniny obchodzą: Stella, Bonawentura, Marcelin

Oferta inwestycyjna

Oferta inwestycyjnaPodstrefa Łuków w Mieście Łuków przy ul. Strzelniczej i ul. Łapiguz została ustanowiona w dniu 24 lipca 2012 r. na mocy rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 917). Pierwotnie teren Podstrefy obejmował trzy działki ewidencyjne zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie o łącznej powierzchni 13,20 ha. W 2014 r. dokonano wydzielenia geodezyjnego działek pod infrastrukturę techniczną, w związku z czym teren przeznaczony do sprzedaży obejmuje pięć działek geodezyjnych o łącznej powierzchni 11,8092 ha.

Charakterystyka Podstrefy
Teren Podstrefy położony jest na obrzeżach Miasta Łuków, w terenie zabudowanym przeznaczonym na realizację i utrzymanie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dużym udziałem zieleni urządzonej.

Odległość terenu od najbliższej autostrady (numer drogi A2) wynosi 231 km, zaś od najbliższej drogi krajowej o numerze 76 wynosi 0,35 km oraz od drogi krajowej nr 63 - 2,80 km. Teren  (dz. nr 1258/3, 1256/16) przylega bezpośrednio do drogi gminnej. Działka nr 1256/14 oddalona jest od drogi publicznej o 0,35 m, jednakże dostęp do niej jest możliwy drogą wewnętrzną, której właścicielem jest Skarb Państwa a władającym Miasto Łuków. W odległości 1,3 km od granic terenu znajduje się najbliższa linia kolejowa nr E 26 ze stacją kolejową Łuków Łapiguz, zaś w odległości 4,6 km znajduje się linia kolejowa E 2 ze stacją kolejową Łuków.

Teren inwestycyjny posiada dostęp do infrastruktury technicznej. Przez teren Podstrefy Łuków przebiega linia napowietrzna średniego napięcia 15kV, która stanowić może podstawę zasilania w energię elektryczną terenu. Łączna moc, jaka jest możliwa do uzyskania z obecnych urządzeń wynosi 1 MW. W związku z przewidzianą docelowo budową rozdzielni napięcia 110/15kV można traktować iż będzie możliwa do osiągnięcia moc nawet 12 MW.

W ulicy Łapiguz oddalonej o 350 m od terenu zlokalizowany jest gazociąg średniego ciśnienia o średnicy rury 63 mm i przepustowości 200 m3/h stanowiący podstawę do wybudowania przyłączy gazowych.

W 2014 r. Miasto w ramach realizacji projektu pn. „Budowa infrastruktury na terenie Podstrefy Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka uzbroiło teren w następujące elementy infrastruktury:
- sieć wodociągową PE śr. Ø160 dł. 1034,5 m wraz z hydrantami nadziemnymi (9 szt.) i przyłączami PE śr. Ø90 (3 szt.) o łącznej dł. 30 m,
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kanał PCV śr. 315 o dł. 408 m oraz tłocznej, kanał PE śr. 110 o dł. 217 m wraz ze studniami rewizyjnymi na kanale graw. o śr. 1000 (11 szt.), studnią rewizyjną na kanale tłocznym o śr. 1000 (1 szt.) oraz jedną przepompownią ścieków,
- sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 527 m z przykanalikami dł. 124,5 m wraz ze studniami śr. 1000 (13 szt.), osadnikiem śr. 1800 (1 szt.), separatorem koalescencyjnym (1szt.),
- kablowe przyłącze energetyczne nn zasilające przepompownię ścieków sanitarnych (dł. 240 m) wraz z szafami sterująco – zasilającymi przepompownię i instalacją uziemiającą,
- wewnętrzną drogę dojazdową o dł. 622,2 m i szerokości 7,0 m ze zjazdami i dwoma placami nawrotowymi o nawierzchni z kostki brukowej i nośności 100 kN na oś,
- oświetlenie wewnętrznej drogi dojazdowej – linia oświetleniowa dł. 638 m w tym 21 latarni oświetleniowych.

Oferta inwestycyjnaOferta inwestycyjnaOferta inwestycyjna

Podstrefa Łuków - Trafione Inwestycje

The Łuków Sub-zone - A Sound Investment

www.inwestujunas.pl