Nabór wniosków na stypendia artystyczne

Burmistrz Miasta Łuków ogłasza nabór wniosków o stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury i sztuki.

Zasady przyznawania stypendium:

Przyznanie stypendium będzie uzależnione od spełnienia warunków i kryteriów określonych w Regulaminie przyznawania stypendiów artystycznych osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury i sztuki, stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr XI/88/2015 Rady Miasta Łuków z dnia 25 września 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2015 r. poz. 3043)

Stypendia mogą być przyznane w jednej z dziedzin:

 • sztuki plastyczne,
 • film,
 • literatura,
 • muzyka,
 • śpiew,
 • sztuki wizualne, w tym m.in.: malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia,
 • taniec,
 • teatr,
 • organizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie miasta Łuków.

Wniosek o stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury i sztuki mogą składać:

 • osoby zainteresowane, a w przypadku osoby niepełnoletniej, jej opiekun prawny,
 • instytucje kultury działające na terenie miasta Łuków,
 • placówki oświatowe działające na terenie miasta Łuków,
 • związki lub stowarzyszenia twórcze i kulturalne działające na terenie miasta Łuków.

Termin i miejsce składania wniosków:

Wnioski o stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury i sztuki należy składać w terminie do dnia 17 maja 2021 r. wyłącznie na odpowiednim druku - w Punkcie Obsługi Interesanta pok. nr 19 Urzędu Miasta Łuków, 21-400 Łuków, ul. Piłsudskiego 17, w godz. 7:30-15:30. O przyjęciu wniosku o przyznanie stypendium decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Łuków w wyznaczonym terminie.

Warunki i tryb postępowania przy przyznawaniu stypendiów:

Wnioski wypełnione czytelnie, kompletne (z wymaganymi załącznikami) rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Burmistrza Miasta Łuków w drodze zarządzenia. Wnioski wypełnione nieczytelnie i złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku o stypendium, Wnioskodawca  jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do ich usunięcia. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium. Ostateczną decyzję w sprawie listy Stypendystów, wysokości stypendiów oraz terminów ich płatności podejmuje Burmistrz Miasta Łuków. O stypendium w danym roku budżetowym dla tej samej osoby nie może wnioskować kilka podmiotów. W 2021 roku stypendia przyznaje się dla programów stypendialnych realizowanych w terminie od lipca 2021 r. do listopada 2021 r. 

Postanowienia końcowe:

Informacje na temat naboru wniosków, sprawozdania  oraz wymagane druki można uzyskać z oficjalnej strony internetowej Miasta Łuków www.lukow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w pokoju 112 Urzędu Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 13, 21-400 Łuków,ctel. (25) 797 66 08.

 

Pliki do pobrania: