Opady śniegu. Obowiązki wokół posesji

W okresie, gdy spodziewać można się opadów śniegu oraz obniżenia temperatur, Urząd Miasta Łuków przypomina właścicielom i użytkownikom nieruchomości położonych na terenie miasta Łuków o ich ustawowych obowiązkach związanych z utrzymaniem czystości i zapewnienia bezpieczeństwa w obrębie posesji.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021, poz. 888 z późn. zm.), każdy właściciel i użytkownik nieruchomości ma obowiązek:

  • uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości,
  • zwalczania śliskości na chodnikach, poprzez posypywanie ich piaskiem lub innymi środkami,
  • usuwania nawisów (sopli) z dachów, okapów, rynien i innych części obiektów położonych na nieruchomości oraz nadmiaru śniegu z dachów budynków.

Urząd Miasta przypomina jednocześnie, że zgodnie z art. 5 ust. 4 pkt. 2 wspomnianej ustawy do obowiązków zarządcy drogi należy pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej.