Burmistrz Miasta Łuków ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Łukowie stanowiących własność Miasta Łuków:

  1. 1. nieruchomość niezabudowana położona w Łukowie przy ul. Międzyrzeckiej oznaczona jako działka 2967/3 o pow. 3407 m2, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łukowie prowadzi księgę wieczystą Nr LU1U/00028396/3; cena wywoławcza nieruchomości wynosi 375 000 zł netto;
  2. 2. nieruchomość niezabudowana położona w Łukowie przy ul. Południowej oznaczona jako działka 6987/4 o pow. 605 m2, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łukowie prowadzi księgę wieczystą Nr LU1U/00030217/2; cena wywoławcza nieruchomości wynosi 46 639 zł netto.

Nieruchomość wymieniona w pkt 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenie przeznaczonym na realizację i utrzymanie usług, w tym hoteli; ponadto na rysunku planu określone zostały granice stref ochronnych od linii elektroenergetycznych średniego napięcia oraz przebieg istniejących i proponowanych napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia, a także proponowana lokalizacja stacji transformatorowej.

Nieruchomość wymieniona w pkt 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenie przeznaczonym na  realizację i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej.

Na nieruchomościach nie są ustanowione obciążenia. Nieruchomości nie są przedmiotem zobowiązań. Nieruchomość wymieniona w pkt 2 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Nieruchomość wymieniona w pkt 1 posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Międzyrzeckiej poprzez służebność przejazdu i przechodu przez działkę Nr 2967/2 stanowiącą własność Skarbu Państwa będącą w użytkowaniu wieczystym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, stosownie do postanowień zawartych w decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 sierpnia 2014 r. Nr DOII-III-ks-772-21-1395/14 zmieniającej decyzję Wojewody Lubelskiego o ustaleniu lokalizacji  linii kolejowej z dnia 07.03.2014 r. Nr IF-II.747.15.2013 (ujawniona w dziale III KW Nr LU1U/00072286/2 i w dziale I SP KW Nr LU1U/00028396/3) oraz przez działkę Nr 2967/4 przeznaczoną w mpzp m. Łuków na utrzymanie i realizację drogi publicznej gminnej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) upłynął dnia 22 czerwca 2020 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 września 2020 r. o godz. 10.00 w sali nr 107 na pierwszym piętrze w  Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z podaniem imienia, nazwiska i adresu zamieszkania lub nazwy i siedziby firmy oraz numeru działki, w wysokości: 75 000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) dla nieruchomości wymienionej w pkt 1, 9 000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) dla nieruchomości wymienionej w pkt 2 na konto Miasta Łuków Nr 84 9206 1048 7103 0300 2000 0160 Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie najpóźniej do dnia 16 września 2020 r. Decyduje data ujawnienia środków na wskazanym rachunku bankowym Miasta Łuków. Wpłata wadium oznacza zapoznanie się z regulaminem przetargu i jego akceptację.

Cudzoziemcy chcący nabyć nieruchomość winni legitymować się w dniu przetargu zezwoleniem lub promesą ministra właściwego do spraw wewnętrznych pod rygorem niedopuszczenia do przetargu za wyjątkiem cudzoziemców zwolnionych z tego z mocy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Osoby przystępujące do przetargu winny posiadać dokument tożsamości. Osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną zobowiązane są okazać się kompletem dokumentów do jej reprezentowania. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy notarialnej).

Z uwagi na ograniczenia wprowadzone w związku z zagrożeniem epidemicznym i koniecznością podjęcia działań minimalizujących ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, informuję, iż uczestnik przetargu powinien być wyposażony w środki ochrony osobistej (maska, rękawiczki) zgodnie z obowiązującymi na dzień przetargu ogólnokrajowymi procedurami bezpieczeństwa.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w regulaminie dostępnym w Urzędzie Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17 lub na stronie internetowej http://umlukow.bip.lubelskie.pl.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada. W pozostałych przypadkach wadium podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków oraz ksiąg wieczystych. Geodezyjne okazanie granic sprzedawanych nieruchomości jest możliwe na koszt i wniosek nabywcy po uprzednim opłaceniu  kosztów geodezyjnych.

Burmistrz Miasta Łuków nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne podziemne uzbrojenia terenu nie wykazane na istniejących mapach.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.

Cena sprzedaży i podatek VAT (23% VAT) podlegają zapłacie jednorazowej na 3 dni przed terminem zawarcia aktu notarialnego.

Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie opłaty i podatki, koszty notarialne, sądowe i inne związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Łuków - ul. Piłsudskiego 17, pokój Nr 7 lub telefonicznie tel. (25) 797 66 10 w godzinach 7.30 - 15.30.

Burmistrz Miasta Łuków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Burmistrz Miasta Łuków

/-/ Piotr Płudowski