Drukuj
Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta nr XVII/148/2019 z dn. 12 grudnia 2019 r. ustala się miesięczną stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 14 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. Powyższą opłatę należy uiszczać - bez wezwania - miesięcznie do 15 dnia miesiąca, następującego po zakończeniu miesiąca, którego opłata dotyczy.

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a gdzie powstają odpady komunalne, należną opłatę ponoszą według zadeklarowanej w deklaracji ilości i wielkości pojemników lub worków. Stawki za pojemnik lub worek określone zostały według tabeli podanej poniżej:

 

DO POBRANIA:

 

Jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, firma odbierająca odpady umieści na pojemniku czerwoną kartkę „NIEWŁAŚCIWA SEGREGACJA”, z czytelnie uzupełnioną datą planowanego odbioru odpadu i sporządzi dokumentację fotograficzną. Na podstawie zawiadomienia i dokumentacji przekazanej przez odbierającego odpady Burmistrz Miasta wyda decyzję o podwyższeniu  opłaty w drodze postępowania administracyjnego. Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosić 28 zł za jednego mieszkańca w przypadku nieruchomości zamieszkałych i odpowiednią stawkę wg nieruchomości niezamieszkałych.

 

DO POBRANIA:

 

Gdzie wnosić opłaty?

 

Wyliczoną w deklaracji opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacić bez wezwania w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Miasta Łuków:

 

Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie
nr 84 9206 0009 7103 0300 2000 0170

 

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalania wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. W przypadku nie złożenia deklaracji lub niezgodności pomiędzy wskazaną w deklaracji liczbą osób zamieszkałych, a stwierdzonym stanem faktycznym, Burmistrz Miasta zobowiązany będzie określić wysokość opłaty w drodze decyzji administracyjnej.