Drukuj
Łukowska Karta Mieszkańca

Program Łukowska Karta Mieszkańca skierowany jest do wszystkich mieszkańców Łukowa, którzy spełnią warunki określone w Regulaminie wydawania i użytkowania Łukowskiej Karty Mieszkańca. Wniosek może złożyć osoba pełnoletnia, która rozlicza podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Łukowie oraz deklaruje w zeznaniu podatkowym miasto Łuków jako miejsce zamieszkania. W Programie mogą uczestniczyć dzieci (wówczas wniosek o wydanie karty składa rodzic lub opiekun prawny).

Wniosek o wydanie Karty składa się w formie papierowej (do pobrania ze strony) w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17 – Punkt Obsługi Interesanta (pok. nr 19) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00 lub elektronicznie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie https://lukow.informica.pl.

Do wniosku składanego w formie papierowej należy dołączyć kserokopię, natomiast do wniosku składanego elektronicznie skan, jednego z następujących aktualnych dokumentów:

W przypadku mieszkańca wnioskującego o wydanie Karty dla dziecka do wniosku należy dodatkowo dołączyć ksero/skan aktualnej legitymacji szkolnej (w przypadku dziecka objętego obowiązkiem szkolnym), ksero/skan legitymacji studenckiej (do 26 roku życia), w przypadku rodzin zastępczych - ksero/skan postanowienia sądu, w przypadku rodzinnych domów dziecka - ksero/skan postanowienia sądu.

Karta wydawana jest bezpłatnie. Odbiór Karty następuje osobiście za okazaniem dowodu osobistego wnioskodawcy. Karta wydawana jest imiennie i może być użytkowana tylko przez osobę, której została wydana. Jest ważna z dowodem osobistym, a w przypadku dzieci i młodzieży z legitymacją szkolną/studencką. Karta nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową, nie zastępuje też żadnej formy płatności.

 

SYSTEM ZNIŻEK DLA POSIADACZY ŁUKOWSKIEJ KARTY MIESZKAŃCA:

 

Pływalnia letnia „Delfin”:

 

Pływalnia kryta „Delfinek”:

 

Kompleks rekreacyjny „Zimna Woda”:

 

Kino Łuków:

 

Lodowisko "Biały Orlik" (sezonowo):