Drukuj
Ograniczenia w handlu na targowisku miejskim!

W związku z stwierdzeniem ognisk choroby - wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) oraz urzędowym potwierdzeniem obecności wirusa H5N8 u drobiu na terenie województwa lubelskiego, Lubelski Urząd Wojewódzki informuje, iż zakazuje się czasowego organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków. Zakaz obowiązuje do odwołania, a do jego przestrzegania zobowiązani zostali wszyscy mieszkańcy oraz osoby przebywające czasowo na obszarze województwa lubelskiego.

W związku z powyższym place targowe przy ul. Prusa i ul. Łąkowej w Łukowie będą miały wyznaczone wejście i wyjście. Pracownicy ZGL będą kontrolować liczbę wpuszczanych osób oraz informować o konieczności utrzymywania bezpiecznej odległości od innych osób. Ilość osób będzie proporcjonalna do liczby stanowisk w stosunku 1:4 (nie wliczając sprzedawców). W oczekiwaniu na wejście na teren targowiska należy zachować bezpieczną odległość minimum 2 m od kolejnej osoby.

Ponadto należy bezwzględnie stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników ZGL oraz służb porządkowych. Osoby przeziębione, chore, o zmniejszonej odporności powinny zostać w domach dla bezpieczeństwa własnego oraz innych mieszkańców. W przypadku zauważenia braku przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa należy taką sytuację niezwłocznie zgłosić pracownikowi ZGL lub służbom porządkowym. W razie konieczności lub też w przypadku zaobserwowania braku przestrzegania zaleceń zarówno przez sprzedających jak i kupujących może zostać zmniejszony limit osób przebywających na targowisku.

 

Ze względów bezpieczeństwa Targowisko Miejskie może zostać w każdej chwili zamknięte decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub Zarządcy Targowiska.

 

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 25.03.2020 r. w sprawie działań zapobiegających zagrożeniu epidemiologicznemu COVID-19 i na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 10.04.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z dn. 10 kwietnia 2020 r., poz. 658) jak również przy spełnieniu aktualnie obowiązujących przepisów prawa żywnościowego nakładających na przedsiębiorców wymagania higieniczne, których celem jest zapobieganie zanieczyszczeniu mikrobiologicznemu żywności, wprowadza się na Targowisku nr 1 w Łukowie następujące zasady handlu:

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie województwa lubelskiego. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Podstawa prawna: Rozporządzenie nr 8 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa lubelskiego oraz art. 46 ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421).