Drukuj
XLIV sesja Rady Miasta Łuków

W dniu 16 września 2021 roku o godz. 11 00 odbędzie się XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta Łuków. Sesja zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym z sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 w Łukowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad XLIV sesji Rady Miasta.
3. Przyjęcie protokołów z XLI, XLII oraz XLIII sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i z działalności Burmistrza w okresie od XLI sesji Rady Miasta.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łuków z kontroli rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego Nr 1 w Łukowie.

6. Informacja w sprawie realizacji budżetu miasta za I półrocze 2021 roku.
7. Informacja w sprawie funkcjonowania i realizacji zadań za 2021 rok wykonywanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Łukowie.
8. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2021/2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łuków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Łuków.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego utworzenia użytku ekologicznego w Łukowie przy ul. Strzelniczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Łuków”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie miasta Łuków do kategorii dróg gminnych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie miasta Łuków do kategorii dróg gminnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Miasta Łuków.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie przy ul. Stawki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie przy ul. Strzelniczej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
20. Wolne wnioski i informacje.
21. Zamknięcie.

Transmisja sesji będzie prowadzona na stronie internetowej Miasta www.lukow.pl. – link do transmisji znajduje się w zakładce Rada Miasta Łuków. W tej zakładce dostępne są także wyniki głosowań imiennych Państwa radnych.