Drukuj
50. sesja Rady Miasta Łuków

W dniu 25 listopada 2021 roku o godz. 11.00 odbędzie się L zwyczajna sesja Rady Miasta Łuków. Sesja zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym z sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 w Łukowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad L sesji Rady Miasta.
3. Przyjęcie protokołów z XLVII, XLVIII, XLIX sesji Rady Miasta.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i z działalności Burmistrza w okresie od XVII sesji Rady Miasta.
5. Informacja o stanie realizacji inwestycji w mieście.
6. Przyjęcie raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Łuków na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024” za lata 2019-2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie na bieżące utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach i obiektach stanowiących własność́ Miasta Łuków za 1m2 powierzchni użytkowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie na utrzymanie placów zabaw będących własnością Miasta Łuków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie za konserwację jednego punktu świetlnego oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łuków.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie na utrzymanie Cmentarza Wojennego w Łukowie przy ul. Strzelniczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Łuków z dnia 16 września 2021 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie miasta Łuków do kategorii dróg gminnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Łuków.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu w formie dotacji celowej na wykonywanie przez Powiat Łukowski zadania w postaci organizacji publicznego transportu zbiorowego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Łuków w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łuków.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasenta opłaty targowej na terenie miasta Łuków.
17. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Błogosławionego Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Łukowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2030.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Miasta Łuków.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie przy ul. Południowej (dot. dz. Nr 6974/4).
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie przy ul. Południowej (dot. dz. Nr 6976/4).
23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków.
24. Ustalenie średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej do obliczenia stawki podatku rolnego na rok 2022 na obszar miasta Łuków na poziomie ogłoszonym Komunikatem Prezesa GUS.
25. Ustalenie średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej do obliczenia stawki podatku leśnego na rok 2022 na obszar miasta Łuków na poziomie ogłoszonym Komunikatem Prezesa GUS. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
28. Wolne wnioski i informacje.
29. Zamknięcie.

Transmisja sesji będzie prowadzona na stronie internetowej Miasta www.lukow.pl. – link do transmisji znajduje się w zakładce Rada Miasta Łuków. W tej zakładce dostępne są także wyniki głosowań imiennych Państwa radnych.