Drukuj
LI zwyczajna sesja Rady Miasta Łuków

W dniu 16 grudnia 2021 roku o godz. 11.00 odbędzie się LI zwyczajna sesja Rady Miasta Łuków. Sesja zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym z sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 w Łukowie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad LI sesji Rady Miasta.
3. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miasta.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i z działalności Burmistrza w okresie od L sesji Rady Miasta.
5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania dowolnej drodze publicznej położonej na terenie Miasta Łuków nazwy ul. Papcia Chmiela.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Łuków na 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (na lata 2022-2025).
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.
8.1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza Miasta
8.2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
8.3. przedstawienie opinii Komisji stałych RM
8.4. dyskusja
8.5. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej przedstawionym przez Burmistrza Miasta
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie.

Transmisja sesji będzie prowadzona na stronie internetowej Miasta www.lukow.pl – link do transmisji znajduje się w zakładce Rada Miasta Łuków. W tej zakładce dostępne są także wyniki głosowań imiennych Państwa radnych.