W dniu 25 czerwca 2020 roku o godz. 11.00 odbędzie się XXIV sesja Rady Miasta Łuków. Sesja zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym z sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 w Łukowie.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad XXIV sesji Rady Miasta.
 2. Otwarcie.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIII sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i działalności Burmistrza w okresie od XXIII sesji Rady Miasta.
 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie za 2019 rok z uwzględnieniem informacji o przygotowaniach do sezonu letniego.
 6. Przyjęcie informacji o działalności Łukowskiego Ośrodka Kultury w Łukowie w 2019 roku.
 7. Przyjęcie informacji Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie z realizacji zadań za 2019 rok.
 8. Przyjęcie informacji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łukowie z realizacji zadań za 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/311/2012 Rady Miasta Łuków z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Siedlcach do orzekania w sprawach cywilnych w wyborach uzupełniających na kadencję 2020-2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zamknięcie.

Transmisja sesji będzie prowadzona na stronie internetowej Miasta www.lukow.pl. – link do transmisji znajduje się w zakładce Rada Miasta Łuków. W tej zakładce dostępne są także wyniki głosowań imiennych Państwa radnych.