Drukuj

Miło nam poinformować, że Miasto Łuków otrzymało dofinansowanie w wysokości 777 799,18 zł na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na wymianie oświetlenia ulicznego na energooszczędne (LED). Zatwierdzony pozytywnie projekt pod nazwą „Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie na energooszczędne - Etap II” otrzyma środki  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności.

We wtorek 7 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził listę ocenionych wniosków i na mocy uchwały wybrał do dofinansowania projekty w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności RPO WL na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie obejmuje m.in. demontaż 412 starych opraw, wymianę 80 wysięgników, montaż 412 nowych opraw LED, montaż nowych przewodów w wysięgnikach, budowę układów kompensacyjnych, a także system inteligentnego sterowania oświetleniem. Projekt przewiduje również działania promocyjno-informacyjne dotyczące minimalizowania konsumpcji energii i zmniejszania energochłonności. Koszty przedsięwzięcia obejmują również koszty w zakresie dokumentacji projektowej, studium wykonalności oraz promocji projektu.

Celem wnioskowanego przez Miasto Łuków do dofinansowania projektu jest także zmniejszenie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej, umożliwiające zmniejszenie emisji CO2 i zmniejszenie emisji pyłów do atmosfery, poprzez wymianę źródeł światła na terenie miasta, w tym na obszarze rewitalizowanym.

Całkowite wydatki projektu: 1 101 373,19 zł (słownie: jeden milion sto jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote, 19/100).

Kwota dofinansowania: 777 799,18 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych, 18/100).

Wkład własny: 323 574,01 zł (słownie: trzysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery złote, 01/100).

Planowany okres realizacji projektu: 25.10.2019 - 31.12.2021 r.

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie znajduje się pod adresem poniżej:

Gratulujemy wszystkim samorządom, które otrzymały dofinansowanie.