Drukuj
Ogłoszenie o przetargu - ul. Wrzosowa, Nowogródek

Burmistrz Miasta Łuków ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Łukowie stanowiących własność Miasta Łuków.

  1. nieruchomość niezabudowana położona w Łukowie przy ul. Wrzosowej oznaczona jako działka Nr 5780/33 o pow. 163 m2, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łukowie prowadzi księgę wieczystą Nr LU1U/00050106/7; cena wywoławcza nieruchomości wynosi 21 386 zł netto,
  2. nieruchomość niezabudowana położona w Łukowie przy ul. Nowogródek składająca się z działek Nr 6860/362 o pow. 35 m2, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łukowie prowadzi księgę wieczystą Nr LU1U/00025725/8 oraz Nr 6753/5 o pow. 315 m2 i Nr 6753/8 o pow. 239 m2, dla których V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łukowie prowadzi księgę wieczystą Nr LU1U/00017933/0; cena wywoławcza nieruchomości wynosi 82 542 zł netto.

Nieruchomość wymieniona w pkt 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenie przeznaczonym na  realizację i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, w tym hoteli oznaczonym na rysunku planu symbolem MNU7.

Nieruchomość wymieniona w pkt 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenie przeznaczonym na  realizację i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych oznaczonym na rysunku planu symbolem MNU1.

Na nieruchomościach nie są ustanowione obciążenia. Nieruchomości nie są przedmiotem zobowiązań. Nieruchomości posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Nieruchomość wymieniona w pkt 1 jest przedmiotem dwóch umów dzierżawy; do dnia zawarcia umowy sprzedaży umowy dzierżawy zostaną rozwiązane. Na nieruchomości wymienionej w pkt 1 znajduje się blaszany garaż, wiata oraz ogrodzenie będące własnością dzierżawców.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) upłynął dnia 2 lutego 2021 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 marca 2021 r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z podaniem imienia, nazwiska i adresu zamieszkania lub nazwy i siedziby firmy oraz numeru działki, w wysokości: 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) dla nieruchomości wymienionej w pkt 1, 16 000 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych) dla nieruchomości wymienionej w pkt 2 na konto Miasta Łuków Nr 84 9206 1048 7103 0300 2000 0160 Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie najpóźniej do dnia 17 marca 2021 r. Decyduje data ujawnienia środków na wskazanym rachunku bankowym Miasta Łuków. Wpłata wadium oznacza zapoznanie się z regulaminem przetargu i jego akceptację.

Cudzoziemcy chcący nabyć nieruchomość winni legitymować się w dniu przetargu zezwoleniem lub promesą ministra właściwego do spraw wewnętrznych pod rygorem niedopuszczenia do przetargu za wyjątkiem cudzoziemców zwolnionych z tego z mocy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Osoby przystępujące do przetargu winny posiadać dokument tożsamości. Osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną zobowiązane są okazać się kompletem dokumentów do jej reprezentowania. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy notarialnej).

Z uwagi na ograniczenia wprowadzone w związku z zagrożeniem epidemicznym i koniecznością podjęcia działań minimalizujących ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, informuję, iż uczestnik przetargu powinien być wyposażony w środki ochrony osobistej (maska, rękawiczki) zgodnie z obowiązującymi na dzień przetargu ogólnokrajowymi procedurami bezpieczeństwa.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w regulaminie dostępnym w Urzędzie Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17 lub na stronie internetowej http://umlukow.bip.lubelskie.pl.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada. W pozostałych przypadkach wadium podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków oraz ksiąg wieczystych. Geodezyjne okazanie granic sprzedawanych nieruchomości jest możliwe na koszt i wniosek nabywcy po uprzednim opłaceniu  kosztów geodezyjnych.

Burmistrz Miasta Łuków nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne podziemne uzbrojenia terenu nie wykazane na istniejących mapach.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.

Cena sprzedaży i podatek VAT (23% VAT) podlegają zapłacie jednorazowej na 3 dni przed terminem zawarcia aktu notarialnego.

Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie opłaty i podatki, koszty notarialne, sądowe i inne związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Łuków - ul. Piłsudskiego 17, pokój Nr 7 lub telefonicznie tel. (25) 797 66 10 w godzinach 7:30 - 15:30.

Burmistrz Miasta Łuków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

 

Burmistrz Miasta Łuków
/-/ Piotr Płudowski