Drukuj
Konkurs dla organizacji pożytku publicznego

Burmistrz Miasta Łuków działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVIII/223/2020 Rady Miasta Łuków z 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łuków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. 2020.4788) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań miasta o charakterze pożytku publicznego w 2021 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym i jednocześnie zaprasza do składania ofert.

 

Konkurs ofert, którego celem jest zwiększenie świadomości w zakresie możliwości utrzymania i poprawy własnego zdrowia oraz związanej z nim jakości życia, dotyczy następujących zadań:

 1. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - kwota zabezpieczona do  65 000 zł:
  1. Zorganizowanie imprezy integrującej środowiska trzeźwościowe, kluby abstynenckie i grupy AA, kwota zabezpieczona do 2 000 zł, termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 września 2021 r.
  2. Zorganizowanie obozu terapeutycznego dla członków Klubu Abstynenta i ich rodzin, połączonego z realizacją programu zajęć terapeutycznych prowadzonych przez terapeutę posiadającego odpowiednie kwalifikacje zawodowe, kwota zabezpieczona do 14 000 zł, termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 września 2021 r.
  3. Organizacja świetlicy środowiskowej dla dzieci z grup ryzyka, zagrożonych podejmowaniem zachowań ryzykownych i wykluczeniem, kwota zabezpieczona do 8 000 zł, termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2021 r.
  4. Realizacja projektu profilaktycznego motywującego dzieci i młodzież do aktywnego i wartościowego spędzania wolnego czasu „Wychodzę z Sieci”, kwota zabezpieczona do 10 000 zł, termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2021 r.
  5. Zorganizowanie warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Nigdy nie bądź w proszku", kwota zabezpieczona do 10 000 zł, termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2021 r.
  6. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonej podejmowaniem zachowań ryzykownych poprzez treningi, zawody sportowe i taniec, kwota zabezpieczona do 21 000 zł, termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2021 r. 

Mając na uwadze ryzyka i zagrożenia dotyczące sytuacji epidemicznej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 (choroba układu oddechowego wywoływana przez koronawirusa SARS-CoV-2) oraz wynikającymi z tego faktu ograniczeniami, realizacja działań opisanych w ramach oferty zgłaszanej do otwartego konkursu ofert musi uwzględniać spełnienie wszelkich aktualnych wymagań związanych z bieżącą sytuacją epidemiczną, zgodnie z obowiązującymi i systematycznie aktualizowanymi przepisami o ograniczeniach, nakazach zakazach określonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Polsce.

 

Zasady przyznawania dotacji:

 1. W postępowaniu konkursowym wybrane zostaną najkorzystniejsze oferty, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Miasta Łuków lub na rzecz jej mieszkańców w zakresie powyżej wymienionych zadań. Na etapie oceny formalnej odrzucone zostaną oferty złożone przez podmiot nieuprawniony.
 3. Złożona oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz winna być złożona według wzoru zawartego w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) - wzór oferty do pobrania na stronie www.lukow.pl lub w wydziale merytorycznym.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot lub podmioty, których oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
 5. Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Miasta Łuków a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.
 6. Zlecanie realizacji zadania publicznego, nastąpi w formie:
  1. powierzania wykonywania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji, lub
  2. wspierania wykonywania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 7. Konkurs jest jednoetapowy.
 8. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej na podstawie ustawy
  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zadania winny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

 

Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

 1. Rozpoczęcie naboru ofert ustala się od dnia 1 kwietnia 2021 r., godz. 7:30 Oferty należy składać w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17, pokój nr 19 (parter),
  osobiście lub listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 kwietnia 2021 r. do godz.  15:30 - (O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Łuków w zakreślonym ramowo terminie. Oferta kierowana do Urzędu Miasta Łuków w ramach otwartego konkursu ofert, będzie wniesione w terminie, jeżeli przed jego upływem nadamy ją na poczcie).
 2. Oferty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
 3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:
  1. pełną nazwę podmiotu składającego ofertę,
  2. pełna nazwa zadania publicznego zgodnie z treścią ogłoszenia, na które składana jest oferta konkursowa z dopiskiem „Oferta na konkurs zadań pożytku publicznego 2021 r.”.
 4. Odpowiedzialność za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikających z winy wnioskodawcy nie będą brane pod uwagę.
 5. Do oferty można dołączyć:
  1. Kopię lub oryginał aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji - odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany. Kserokopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem, opatrzoną aktualną datą, pieczęcią oraz podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli, reprezentacji w imieniu oferenta(-ów), w przypadku organizacji zarejestrowanych w KRS dopuszcza się złożenie wydruku ze strony https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu.
  2. Aktualny statut organizacji potwierdzony przez upoważnione do tego osoby „za zgodność z oryginałem” z podpisem i datą.
  3. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę lub też ofertę wspólną niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie lub pełnomocnictwo do działania w imieniu oferenta (-ów),
  4. oświadczenie o posiadanym przez oferenta numerze rachunku bankowego z podaniem jego numeru,
  5. dokumenty pomocne przy ocenie oferty np. pisemne rekomendacje, listy intencyjne, kwalifikacje osób realizujących zadanie itp.

Uwaga: w jednej opisanej kopercie, może być umieszczona tylko jedna oferta. W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty, dopuszcza się możliwość dołączenia załączników w jednym egzemplarzu ze wskazanie na kopercie w której znajdują się załączniki. Nie przewiduje się możliwości przesyłania ofert drogą elektroniczną lub faksem.

 1. Ofertę należy sporządzić wg następujących zasad:
  1. formularz oferty należy opracować w języku polskim,
  2. nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty,
  3. oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć wpisując „nie dotyczy”, w przypadku znaku (*) postąpić wg instrukcji (niepotrzebne skreślić),
  4. wszystkie pozycje formularza oferty muszą zostać wypełnione zgodnie z pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty,
  5. strony oferty winny być ze sobą połączone np. zszyte, spięte i wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane,
  6. oferty wypełnione odręcznie nie będą rozpatrywane.
  7. jeżeli oferent zamierza przeznaczyć na realizację zadania (oprócz wkładu finansowego) również wkład osobowy i/lub rzeczowy, to wówczas jest zobowiązany wyliczyć i podać w ofercie wartość w złotych tych wkładów.
 2. Oferty niezgodne ze wzorem, niedotyczące zadań, na które został ogłoszony konkurs, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane i będą odrzucane.
 3. W celu uniknięcia błędów formalnych należy zwrócić uwagę na poprawność oświadczeń, które znajdują się w treści oferty realizacji zadania publicznego.
 4. Wypełnienie części III. pkt 6, tabela: Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego - jest nie obowiązkowe.
 5. Dopuszcza się możliwość jednorazowego uzupełnienia/skorygowania ofert pod względem formalnym w zakresie uznanym/dopuszczonym przez Komisję. W przypadku wystąpienia uchybień oferent zostanie wezwany do niezwłocznego ich uzupełnienia telefonicznie lub mailowo. Brak dokonania uzupełnień we wskazanym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty.
 6. Otwarty konkurs ofert zostanie przeprowadzony w dniu 27 kwietnia 2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków w sali 107. Konkurs ma charakter jawny.
 7. Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone przez komisję konkursową powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta Łuków w celu opiniowania złożonych ofert.
 8. Do Komisji Konkursowej mogą być powołane osoby, które wyraziły na to zgodę.
 9. Komisja Konkursowa składa się z 4 osób.
 10. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Burmistrza Miasta Łuków i/lub osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie, nie biorące udziału w konkursie.
 11. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 na podstawie art. 15 ust. 2da ustawy,
 12. Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności osoba przez niego wskazana.
 13. Komisja Konkursowa dokonuje otwarcia kopert z ofertami w dniu i o godzinie, wyznaczonym w ogłoszeniu o konkursie, w obecności Przewodniczącego Komisji oraz ponad połowy składu Komisji.
 14. Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 15. Oferty podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym, pod kątem kompletności zawarcia w nich wszystkich danych wynikających ze wzoru oferty i ogłoszenia o konkursie.
 16. Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu (opiniowaniu) ofert:
  1. ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,
  2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  3. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne,
  4. w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych
   lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
  5. uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
  6. uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 17. Kryteria wyboru ofert, określone w pkt 21 uwzględnia się również w przypadku, gdy na realizację danego zadania wpłynęła jedna oferta.
 18. Członkowie Komisji dokonują opiniowania ofert, przyznając ofertom podlegającym rozpatrywaniu liczbę punktów w skali od 0 do 10 oceniając zapisy pkt. 21 a-f ogłoszenia.
 19. Średnią liczbę punktów całego składu Komisji wpisuje się do oferty. Wpis potwierdza Przewodniczący Komisji własnoręcznym podpisem.
 20. Do oferty podmiotów, które Komisja pozytywnie zaopiniowała wpisuje się propozycję zawarcia umowy z tym podmiotem, kwotę proponowanej dotacji oraz uzasadnienie wyboru oferty. Wpis potwierdza Przewodniczący Komisji własnoręcznym podpisem.
 21. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i obecni Członkowie Komisji.
 22. Oferty podmiotów, które zostały zaopiniowane Komisja przedstawia Burmistrzowi Miasta Łuków.
 23. Decyzję o zleceniu zadania i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta Łuków po zapoznaniu się z dokumentacją, która wpłynęła w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie. Dokonanie wyboru oferty Burmistrz Miasta Łuków potwierdza na ofercie podpisem i adnotacją „Akceptuję”.
 24. Po dokonaniu wyboru oferty, umowę o wsparcie/powierzenie zadania z wybranymi podmiotami Burmistrz Miasta Łuków podpisuje niezwłocznie.
 25. Środki pochodzące z dotacji mogą być wydatkowane po podpisaniu umowy i po otrzymaniu dotacji na konto Oferenta. Czas realizacji powinien obejmować okres przygotowania i przeprowadzenia zadania. Należy w nim uwzględnić czas na dokonanie płatności za faktury dotyczące realizacji zadania.
 26. Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego Wydziału Urzędu Miasta Łuków. Za finansowe środki własne i środki z innych źródeł nie uznaje się środków finansowych pochodzących z budżetu Miasta Łuków.
 27. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dotacji, wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, Burmistrz Miasta Łukowa zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania. W przypadku, gdy organizacja otrzymała dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, Burmistrz Miasta Łuków oraz realizator zadania dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania, zachowując podstawowe cele merytoryczne zadania i deklarowaną kwotę środków własnych zawartą w ofercie lub zaktualizowanych w harmonogramie i kosztorysie.
 28. Dotacje nie będą udzielane na: zakupy inwestycyjne i prace remontowo-budowlane, koszty wkładu rzeczowego (np. prace wolontariuszy, koszty wykorzystania własnego lub użyczonego sprzętu biurowego lub diagnostycznego, własnej lub użyczonej sali itp.), koszty związane z realizacją dotowanego zadania publicznego, powstałe przed terminem realizacji zadania lub po terminie zakończenia realizacji zadania, określonym w umowie, nagrody finansowe dla beneficjentów zadania.
 29. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu tj. działaniami, a w przypadku jednego działania pomiędzy poszczególnymi kosztami tego działania, określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów w ofercie, z zachowaniem zasady nie zwiększenia tego wydatku o więcej niż 30 %.
 30. Ostateczną decyzję o zleceniu zadania i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta Łuków po zapoznaniu się z dokumentacją konkursu. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Decyzja Burmistrza jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie
 31. Otwarty konkurs ofert może zostać unieważniony w przypadku, gdy:
  1. nie zostanie złożona żadna oferta,
  2. żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.
 32. Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.
 33. Ogłoszenie wyników konkursu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta (www.lukow.pl) niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Burmistrza Miasta Łuków. O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

Informacja o zrealizowanych w roku 2020 zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami:

 

Zrealizowane w 2020 r. zadania publiczne tego samego rodzaju

 

 

Nr zadania z ogłoszenia na 2021 r.

 

Zrealizowana kwota dotacji w 2020 r.

1)

1 800 zł

2)

10 000 zł

3)

5 000 zł

4)

10 000 zł

5)

0 zł

6)

23 200 zł

 

 

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łuków, ul. Zdanowskiego 15, 21-400 Łuków lub pod numerem telefonu 0-25-798-30-09 (wew. 183).

Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy, ogłoszenie otwartego konkursu ofert zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta (www.lukow.pl) oraz w siedzibie Urzędu Miasta Łuków (tablica ogłoszeń).

 

DO POBRANIA:

 

 

Łuków, dnia 31 marca 2021 r.