Drukuj
Zapytanie ofertowe Senior+

Miasto Łuków / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie, ul. Zdanowskiego 15, 21-400 Łuków zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć artystycznych w ramach realizacji zadania „Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” w Łukowie w roku 2021” w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 dla 30 seniorów w wieku 60+ zgodnie ze specyfikacją opisaną poniżej:

- zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć artystycznych mających na celu poprawę sprawności manualnej, poprawę zdolności koncentracji i koordynacji seniorów, rozwijanie aktywności twórczej, naukę sposobów spędzania wolnego czasu, stworzenie możliwości do samorealizacji poprzez środki artystyczne.

Okres realizacji zadania: maj 2021 r. – grudzień 2021 r.

Zajęcia artystyczne będą odbywały się minimum 4 razy w miesiącu w wymiarze 2 godzin. Czas trwania jednej godziny to 60 minut. Łączna ilość godzin do zrealizowania wynosi 96.

Do powyższych zajęć Zamawiający, po uzgodnieniu z Wykonawcą, zakupi materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć.

Termin realizacji usługi: maj 2021 r. - grudzień 2021 r.  zgodnie z harmonogramem spotkań seniorów w Klubie „Senior +” w Łukowie, wcześniej ustalonym przez kierownika Klubu.

Miejsce realizacji: siedziba Klubu „Senior+” w Łukowie. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z ustalonym harmonogramem. Szczegółowe harmonogramy zajęć zostaną uzgodnione z Wykonawcą po podpisaniu umowy w godzinach spotkań uczestników Klubu. Klub „Senior+” w Łukowie czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 12.00 - 16.00.

Warunki składania oferty: ofertę wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 5 maja 2021 r. do godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego tj. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie ul. Zdanowskiego 15, 21-400 Łuków, drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem na nr (25) 798 03 32.

Przygotowanie oferty: Oferent, który posiada udokumentowane doświadczenie, że przeprowadził co najmniej 20 godzin zajęć artystycznych w okresie ostatnich czterech lat i jest zainteresowany realizacją zamówienia powinien - zgodnie z wyżej podanymi warunkami złożyć:

  1. ofertę sporządzoną na formularzu będącym załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,
  2. dokumenty potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 20 godzin zajęć artystycznych w okresie ostatnich czterech lat (referencje).
  3. podpisaną klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych będącą załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.

Cena usługi musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usługi, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości.

Proszę wskazać preferowaną formę realizacji zlecenia/zamówienia wraz z niezbędnymi informacjami   o konieczności opłacania składek (umowa z osobą fizyczną: umowa zlecenie, czy umowa z osobą prawną).

Kryteria wyboru oferty: cena usługi netto i brutto – waga kryterium 100%

 

Informacje dodatkowe:

Zlecenie będzie współfinansowane ze środków Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025.

Do wyboru najkorzystniejszej oferty nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.).

W toku badania i oceny oferty Kierownik Klubu „Senior+” w Łukowie może zażądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Oferty niespełniające warunków zapytania ofertowego podlegają odrzuceniu.

Do złożonej oferty Wykonawca będzie zobowiązany dołączyć wymagane dokumenty tj.: referencje, że osoba prowadząca zajęcia przeprowadziła co najmniej 20 godzin zajęć artystycznych w okresie ostatnich czterech lat.

Rozstrzygnięcie nastąpi w terminie 3 dni roboczych.

Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie: Anna Bogdańska

Załączniki:

  1. Formularz oferty (plik PDF)
  2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (plik PDF)