Drukuj
Wyniki konkursu ofert - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Burmistrz Miasta Łuków ogłasza, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego w wyniku przeprowadzonego 27 kwietnia 2021 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań miasta o charakterze pożytku publicznego w 2021 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zostali wybrani niżej wymienieni oferenci.

 

1. Klub Abstynenta „Jutrzenka” ul. Wyszyńskiego 45A, 21-400 Łuków. Zadanie Nr 1 z treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert: Zorganizowanie imprezy integrującej środowiska trzeźwościowe, kluby abstynenckie i grupy AA. Wysokość przyznanych środków publicznych w kwocie - 2 000 złotych.

2. Klub Abstynenta „Jutrzenka” ul. Wyszyńskiego 45A, 21-400 Łuków. Zadanie Nr 2: Zorganizowanie obozu terapeutycznego dla członków Klubu Abstynenta i ich rodzin, połączonego z realizacją programu zajęć terapeutycznych prowadzonych przez terapeutę posiadającego odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Wysokość przyznanych środków publicznych w kwocie - 14 000 złotych.

3. Fundacja "Jana Chrzciciela", ul. Dmocha, nr 8, lok. 2, 21-400 Łuków. Zadanie Nr 3: Organizacja świetlicy środowiskowej dla dzieci z grup ryzyka, zagrożonych podejmowaniem zachowań ryzykownych i wykluczeniem. Wysokość przyznanych środków publicznych w kwocie - 8 000 złotych.

4. Fundacja Cegiełkowo Pasja i Pomoc, ul. Cieszkowizna 13, 21-400 Łuków. Zadanie Nr 4: Realizacja projektu profilaktycznego motywującego dzieci i młodzież do aktywnego i wartościowego spędzania wolnego czasu „Wychodzę z Sieci”. Wysokość przyznanych środków publicznych w kwocie - 10 000 złotych.

5. Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego, ul. I Armii WP 7, 20-078 Lublin, Hufiec Łuków, ul. Ks. St. Brzóski 2, 21-400 Łuków. Zadanie Nr 5: Zorganizowanie warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Nigdy nie bądź w proszku". Wysokość przyznanych środków publicznych w kwocie - 10 000 złotych.

6. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Nasz Region”, ul. Browarna 63, 21-400 Łuków. Zadanie Nr 6: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonej podejmowaniem zachowań ryzykownych poprzez treningi i zawody sportowe i taniec. Wysokość przyznanych środków publicznych w kwocie - 5 000 złotych.

7. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „ŁUKOVIA”, ul. Partyzantów 15, 21-400 Łuków. Zadanie Nr 6: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonej podejmowaniem zachowań ryzykownych poprzez treningi i zawody sportowe i taniec. Wysokość przyznanych środków publicznych w kwocie - 5 000 złotych.

8. Stowarzyszenie „Aktywni z Pasją”, ul. Browarna 63, 21-400 Łuków. Zadanie Nr 6: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonej podejmowaniem zachowań ryzykownych poprzez treningi i zawody sportowe i taniec. Wysokość przyznanych środków publicznych w kwocie - 5 000 złotych.

9. Stowarzyszenie Szachistów „Szachpol” w Łukowie, ul. Wiatraki 1, 21-400 Łuków. Zadanie Nr 6: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonej podejmowaniem zachowań ryzykownych poprzez treningi i zawody sportowe i taniec. Wysokość przyznanych środków publicznych w kwocie - 3 000 złotych.

 

Oferty, które nie spełniły wymogów formalnych:

 

Ogólna kwota przyznanych dotacji: 62 000 zł

 

Łuków, 27 kwietnia 2021 r.

Burmistrz Miasta
(-) Piotr Płudowski

 

Podstawa prawna: art. 15 ust. 2h, 2i i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) w zw. z pkt. 38 (terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty) ogłoszenia Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31.03.2021 r. oraz Uchwały nr XXVIII/223/2020 Rady Miasta Łuków z 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łuków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. 2020.4788).