Drukuj

Umowa nr: RPLU.13.03.00-06-0016/17-00

Oś Priorytetowa 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020
Instytucja Zarządzająca/IZ RPO WL: Zarząd Województwa Lubelskiego
Data zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu: 04 stycznia 2019 r.
Data zawarcia aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie Projektu: 04 marca 2019 r.

Całkowita wartość Projektu: 16.262.592,08 zł (słownie: szesnaście milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote, 08/100).

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu: 10.526.373,64 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote, 64/100).

Kwota dofinansowania ze środków europejskich (ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego): 8.947.417,57 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedemnaście złotych, 57/100), co stanowi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Kwota dofinansowania w formie dotacji celowej: 1.052.637,36 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści siedem złotych, 36/100), co stanowi 10% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Wkład własny: 6.262.537,15 zł (słownie: sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści siedem złotych, 15/100).
Okres realizacji Projektu:
- rozpoczęcie realizacji: 15 stycznia 2018 r.
- zakończenie rzeczowe realizacji: 31 grudnia 2021 r.
- zakończenie finansowe realizacji: 31 grudnia 2021 r.

Celem Projektu jest odnowa zdegradowanej przestrzeni miejskiej ukierunkowana na rozwiązanie zdiagnozowanych problemów społecznych, infrastrukturalnych i środowiskowych oraz poprawę jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji (I Podobszaru) w mieście Łuków.

W ramach realizacji Projektu zaplanowano:

Kluczowe rezultaty Projektu:

  1. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – 3
  2. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – 1

Kluczowe produkty Projektu:

  1. Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich (CI39) [m2] – 660
  2. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] – 11,56
  3. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 2
  4. Długość przebudowanych dróg powiatowych [km] – 0,059
  5. Długość przebudowanych dróg gminnych [km] – 0,17

Programowe rezultaty Projektu:

  1. Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społeczno-kulturalnej/turystycznej będącej przedmiotem projektu [Mg/rok] – 2000
  2. Powierzchnia terenów przygotowanych pod działalność gospodarczą [m2] - 300