Drukuj

Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, Edycja 2020, moduł 2

Nr umowy o dofinansowanie: 563

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 28.05.2020 r.

Okres realizacji zadania: 01/01/2020 r. – 31/12/2020 r.

Całkowita wartość zadania: 180.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych, 00/100).

Przyznana kwota dotacji: 72.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych, 00/100), co stanowi 40% całkowitych wydatków poniesionych na realizację zadania.

Wkład własny: 108.000,00 zł (słownie: sto osiem tysięcy złotych, 00/100).

Szczegółowy opis zadania:

Podstawowym celem zadania jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym 30 seniorów (osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+), będących mieszkańcami miasta Łuków, poprzez zapewnienie funkcjonowania placówki Klub „Senior+” w Łukowie.

Klub czynny będzie przez pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy) przez 4 godziny każdego dnia.

W placówce seniorom zapewnione zostaną:

senior plus