Drukuj

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (nabór 2020 – zadanie jednoroczne)

Nr umowy o dofinansowanie: 717, aneks nr 1 z dnia 20 sierpnia 2020 r.

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 19 maja 2020 r.

Całkowita wartość zadania: 1.594.572,00 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt dwa złote, 00/100).

Kwota dofinansowania: 797.286,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych, 00/100).

Wkład własny: 797.286,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych, 00/100).

Okres realizacji zadania: lipiec 2020 r. – maj 2021 r.

Szczegółowy opis zadania:

tablica 120x80 Browarna

Postęp prac (październik 2020 r.):

Postęp prac (grudzień 2020 r.):

Postęp prac (marzec 2021 r.)