Drukuj

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (nabór 2020 – zadanie jednoroczne)

Nr umowy o dofinansowanie: 716, aneks nr 1 z dnia 20 sierpnia 2020 r.

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 19 maja 2020 r.

Całkowita wartość zadania: 972.420,41 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia złotych, 41/100).

Kwota dofinansowania: 486.210,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziesięć złotych, 00/100).

Wkład własny: 486.210,41 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziesięć złotych, 41/100).

Okres realizacji zadania: lipiec 2020 r. – maj 2021 r.

Szczegółowy opis zadania:

tablica 120x80 Laskowskiego

Wymiana kanalizacji deszczowej na ul. Kanałowej (październik 2020 r.)