Komunikat: gospodarowanie odpadami komunalnymi

Burmistrz Miasta Łuków informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z  wszystkich nieruchomości położonych na terenie Miasta Łuków oraz organizacja, prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”.

W związku z powyższym w terminie do dnia 30 listopada 2021 r. właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy powinni złożyć pisemne oświadczenie o:

  1. odwołaniu przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Miasto Łuków, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;
  2. wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Miasto Łuków, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem.

 

Burmistrz Miasta Łuków

/-/ Piotr Płudowski