Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta nr XXXIX/297/2021 z dn. 29 kwietnia 2021 r. ustala się miesięczną stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 20 zł miesięcznie, ze zróżnicowaniem stawki opłaty w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, w sposób następujący:

  • w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkują od 1 do 3 osób, stawka opłaty wynosi 20 zł miesięcznie od jednego mieszkańca;
  • stawka opłaty za czwartą i każdą następną osobę wynosi 17 zł miesięcznie.

Powyższą opłatę należy uiszczać - bez wezwania - miesięcznie do 15 dnia miesiąca, następującego po zakończeniu miesiąca, którego opłata dotyczy.

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Łuków nr XXXIX/298/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2021 r, poz. 2082):

  1. właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących wszystkie odpady kuchenne ulegające biodegradacji oraz odpady z pielęgnacji terenów zielonych w kompostownikach przydomowych przysługuje zwolnienie w wysokości 4 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Deklarując chęć skorzystania z przysługującej ulgi, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku korzystania już z przysługującej ulgi właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  2. w przypadku, gdy średni miesięczny dochód mieszkańca w roku poprzednim nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o których mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm), właściciel nieruchomości może skorzystać z ulgi w wysokości 6 zł miesięcznie za każdą osobę, której dochód nie przekracza w/w kwoty. Deklarując chęć skorzystania z przysługującej ulgi, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dołączyć do deklaracji dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwolnienia z opłaty, wszystkich pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Częściowe zwolnienie z opłat będzie obowiązywało od miesiąca, w którym zostaną złożone przez właściciela nieruchomości stosowne dokumenty. W przypadku zmiany sytuacji osobistej, dochodowej lub majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń, niezwłocznie należy poinformować organ zgodnie z art. 109 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a gdzie powstają odpady komunalne, należną opłatę ponoszą według zadeklarowanej w deklaracji ilości i wielkości pojemników lub worków. Stawki za pojemnik lub worek określone zostały według tabeli podanej poniżej:

 

DO POBRANIA:

 

Jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, firma odbierająca odpady umieści na pojemniku czerwoną kartkę „NIEWŁAŚCIWA SEGREGACJA”, z czytelnie uzupełnioną datą planowanego odbioru odpadu i sporządzi dokumentację fotograficzną. Na podstawie zawiadomienia i dokumentacji przekazanej przez odbierającego odpady Burmistrz Miasta wyda decyzję o podwyższeniu  opłaty w drodze postępowania administracyjnego. Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosić 40 zł za jednego mieszkańca w przypadku nieruchomości zamieszkałych i odpowiednią stawkę wg nieruchomości niezamieszkałych.

 

DO POBRANIA:

 

Gdzie wnosić opłaty?

 

Wyliczoną w deklaracji opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacić bez wezwania w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Miasta Łuków:

 

Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie
nr 84 9206 0009 7103 0300 2000 0170

 

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalania wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. W przypadku nie złożenia deklaracji lub niezgodności pomiędzy wskazaną w deklaracji liczbą osób zamieszkałych, a stwierdzonym stanem faktycznym, Burmistrz Miasta zobowiązany będzie określić wysokość opłaty w drodze decyzji administracyjnej.