Nabór do Łukowskiej Rady Seniorów

Burmistrz Miasta Łuków informuje o naborze kandydatów na członków do Łukowskiej Rady Seniorów. Osoby spełniające wymogi, mogą zgłaszać swoje kandydatury do 25 października w Urzędzie Miasta Łuków. Rada liczyć ogółem może 11 osób, z czego 2 wskazywane są przez burmistrza.

Na podstawie uchwały Rady Miasta Łuków z 23 lutego 2017 r. w sprawie powołania Łukowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu ogłoszony zostaje nabór kandydatów na członków Łukowskiej Rady Seniorów w liczbie 9 osób. Prawo zgłoszenia kandydatów mają środowiska senioralne (maksymalnie dwie kandydatury od środowiska) oraz pełnoletnie osoby fizyczne. 

Zgłoszenie kandydatur odbywać się będzie poprzez dostarczenie do Urzędu Miasta Łuków do 25 października 2021 r. karty zgłoszeniowej wraz z oświadczeniem oraz klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dokumenty udostępnione zostały w Punkcie Obsługi Interesanta (pokój nr 19) oraz Biurze Rady Miasta (pokój nr 19) w Urzędzie Miasta Łuków (ul. Józefa Piłsudskiego 17) w godzinach pracy urzędu.

Elektroniczna wersja dokumentów udostępniona została także na końcu informacji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łuków (zakładka Łukowska Rada Seniorów) pod adresem:

Karty zgłoszeniowe wraz załącznikami składać można w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Łuków od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30, lub przesłać można pocztą na adres Urzędu, koniecznie z dopiskiem „Łukowska Rada Seniorów”. Karty zgłoszeniowe, które wpłyną do urzędu po 25 października, nie zostaną rozpatrzone. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta. Lista imienna seniorów, których kandydatury zostaną zgłoszone zgodnie z ogłoszeniem, zamieszczona zostanie  na stronie internetowej Urzędu Miasta Łuków, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łuków oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków oraz w lokalnych mediach, do czasu powołania Łukowskiej Rady Seniorów.

W sytuacji, gdy nadesłanych zostanie więcej niż 9 kandydatur do Łukowskiej Rady Seniorów, wyboru członków dokona się w drodze publicznego losowania, spośród wszystkich zgłoszonych osób. Ewentualny termin losowania podany zostanie do publicznej wiadomości w odrębnej informacji. W przypadku wpływu 9 lub mniejszej ilości kandydatur, wszyscy zgłoszeni zostaną powołani w skład Rady.

 

DO POBRANIA: